Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Türkiye’nin Bitki Örtüsü Kısaca

türkiye bitki örtüsü haritası

Türkiye’nin Bitki Örtüsü Kısaca Nedir?, Türkiye’nin Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi, Türkiye’nin Bitki Örtüsü İle İlgili Bilgi, Türkiye İklim Haritası

TÜRKİYE’NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

♦ Türkiye, bitki örtüsü çeşitliliği yönünden dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Ülkemizde yaklaşık 12.000 dolayında bitki türü vardır.

Ülkemizde bitki türlerinin çok fazla olmasında; iklim toprak, yerşekilleri faktörlerinin çeşitlilik göster­mesi etkili olmuştur. Bu faktörlerden en önemli ola­nı iklimdir

♦ Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olmasında orta kuşakta yer alması ve yerşekillerinin çeşitlilik gös­termesi etkili olmuştur.lim, toprak, yerşekilleri faktörlerinin çeşitlilik göster­mesi etkili olmuştur. Bu faktörlerden en önemli ola­nı iklimdir.

■ Sıcaklık ve yağış şartlan ile güneşlenme süresi bit­ki türlerinin dağılımında etkili olmaktadır. Örneğin güney kıyılarımızda sıcaklık ve ışık isteği yüksek kızılçam ormanları gelişme gösterirken, Doğu Kara­deniz’in yüksek, kesimlerinde yağışlı ve sisli ortam seven ladin ormanları gelişme göstermiştir.

■ Ülkemizdeki bitkilerin yaklaşık üçte biri dünyanın diğer bölgelerinde görülmeyen endemik bitkiler­den oluşur.

Köyceğiz Gölü çevresindeki sığla ağacı, Göller Yö­resindeki kasnak meşesi, Datça ve Teke yarıma­dasındaki Datça Hurması, Kazdağindaki Kazdağı Köknarı, Kastamonu ve Yozgat çevresindeki ispir meşesi birer endemik bitkidir.

Ülkemizde endemik bitkiler en fazla Toros dağla­rında, en az ise Trakya ve iç Anadolu’da bulunur.

türkiyedeki ağaç türleri

1) Ormanlar

♦ Ülkemizin yaklaşık %27’si ormanlarla kaplıdır, a Bu ormanlar kuzey ve güneydeki dağlık sahalar ile Batı Anadolu dağları üzerinde geniş bir alanda gö­rülür.

Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı % olarak aşa­ğıdaki gibidir:

♦ Karadeniz Bölgesi (%27)

♦ Akdeniz Bölgesi (%22)

♦ Ege Bölgesi (%17)

♦ Marmara Bölgesi (%13)

♦ Doğu Anadolu Bölgesi (%10)

♦ iç Anadolu Bölgesi (%8)

♦ Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%3)

Görüldüğü gibi ormanlarımızın % 79’u kıyı bölgele­rinde % 21’lik bölümü ise iç bölgelerimizde toplan­mıştır.

♦ Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzeye ba­kan yamaçlarında nem isteği fazla olan ağaçlar­dan oluşan ormanlar vardır.

♦ Dağların aşağı kesimlerinde kayın, kestane, kızı­lağaç. gürgen gibi ağaçlardan oluşan yaprağını döken ormanlar yukarı kısımlarında ise köknar, karaçam, sarıçam ve ladin gibi ağaçlardan olu­şan iğne yapraklı ormanlar vardır.

♦ Ülkemizin güneyinde, Toros Dağları ve Nur Dağları’nda ormanlar bulunur. Bu ormanlar dağların aşa­ğı kesimlerinde daha çok kızılçam, meşe türleri, yukarı kesimlerinde karaçam, sedir, köknar ve ar­dıç ağaçlarından oluşur.

♦ İç kesimlerde ise sıcaklıklar daha az olduğundan ve buraları daha az yağış aldığından ormanlar sey­rek ağaç toplulukları halindedir. Daha çok meşe ve sarıçam ağaçlarından oluşan ormanlar vardır.

♦ Ülkemizde tarım alanı açma, yangınlar, keçi yetişti­riciliği ve kaçak kesimler orman alanlarına zarar vermektedir.

♦ Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, makilerin tahrip edil­diği, toprağın inceldiği alanlarda diz boyu yüksek­liğinde dikenli çalılardan oluşan bitki topluluğu gö­rülür. Bu bitkilere garig adı verilir.

♦ Bu topluluklara Gelibolu-Eceabat, Ayvalık, Berga­ma, Çeşme, Manisa, Bodrum, Alanya, Tarsus çev­resinde rastlanır.

Karadeniz Bölgesi’nde ormanların tahrip edilme­siyle oluşan kıyı ile 100-200 metre arasındaki alan­ları kaplayan çalılara psödomaki (yalancı maki) adı verilir. İstanbul’dan Trabzon’a kadar olan kıyı boyunca görülür.

2)- Maki 

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde oluşan her zaman yeşil, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğuna maki denir.

Kuraklığa dayanıklı bitkilerdir.

Makiler Akdeniz iklim bölgelerinde kızılçam orman­larının tahrip edildiği yerlerde geniş yer kaplar. Başlıca maki türleri; zeytin, mersin, keçiboynuzu, sandal, kocayemiş, defne, zakkumdur.

Akdeniz kıyılarında 800-900 metrelerde yer alan makiler, Ege Bölgesi’nde 500-600 metreye, Mar­mara Bölgesi’nde 300-400 metreye kadar çıkabil­mektedir.

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, makilerin tahrip edil­diği, toprağın inceldiği alanlarda diz boyu yüksek­liğinde dikenli çalılardan oluşan bitki topluluğu gö­rülür. Bu bitkilere garig adı verilir.

Bu topluluklara Gelibolu-Eceabat, Ayvalık, Berga­ma, Çeşme, Manisa, Bodrum, Alanya, Tarsus çev­resinde rastlanır.

Karadeniz Bölgesi’nde ormanların tahrip edilme­siyle oluşan kıyı ile 100-200 metre arasındaki alan­ları kaplayan çalılara psödomaki (yalancı maki) adı verilir. İstanbul’dan Trabzon’a kadar olan kıyı boyunca görülür.

3)- Bozkır

Yağışların az olduğu yerlerde ilkbahar yağışlarıyla gelişen, yaz kuraklığıyla sararan ot topluluğudur.

Bozkırlar İç Anadolu Bölgesi’nde ve Kayseri çevre­sinde yaygındır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ve Mardin arasındaki ovalarda bozkırlar geniş yer kaplar.

Ergene Havzası, İç Anadolu ve Doğu Anadolu böl­gelerinde ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucunda antropojen bozkırlar oluş­muştur. Bozkır alanlarında adacıklar şeklinde me­şe, ardıç ve karaçam ağaçlarının bulunması bura­ların daha önceden ormanlarla kaplı olduğunu göstermektedir.

4)- Çayır

♦ Ülkemizde çayırlar 1800-2400 metrelerden başla­yarak 3000-3500 metreye kadar devam eder.

♦ Dağ çayırlarına Kuzey Anadolu, Toroslar ve Doğu Anadolu dağlarında rastlanır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir