Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler Nelerdir?

/
/
/
437 Views

Ülkemizde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler, Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşeri Faktörler, Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler, Türkiye’de Nüfus Dağılışını Neler Etkiler

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doğal Faktörler

iklim: Ülkemizde genel olarak iklim şartlarının elveriş­li olduğu kıyı bölgelerimiz yoğun nüfusludur.

Buna karşılık, iklimin soğuk olduğu Doğu Anadolu ve diğer bölgelerimizdeki yüksek sahalar seyrek nü­fusludur. Ayrıca Tuz Gölü çevresi ve Konya havzası gibi kurak sahalar da seyrek nüfuslu alanlardır.

Yer Şekilleri: Ülkemizde nüfusun dağılışı yüksek ve en­gebeli sahalar ile ovalar arasında büyük farklılık oluş­turur. Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Bu nedenle belli bir yükseltiden sonra sürekli yerleş­melere rastlanmaz. Ülkemizde düz veya az eğimli ara­zilerde özellikle verimli ovalarda nüfusun yoğunlaştı­ğı görülür.

Ülkemizde dağ sıraları genellikle doğu-batı doğrultu­sunda uzanır. Karadeniz ve Akdeniz’de kıyıya paralel uzanan dağlar denizel etkinin iç kesimlere girmesini engellediği için iç kesimler daha az yağış alır ve iç ke­simlerle kıyı arasındaki ulaşım zor şartlarda gerçekle­şir. Bundan dolayı kıyı bölgeler iç kesimlere göre da­ha yoğun nüfusludur.

Su kaynakları: Su kaynakları bakımından zengin yer­ler yoğun nüfusludur. Ülkemizde ilk yerleşmelerin ku­rulduğu Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki yerler ile Göller Yöresi ve çevresi olması bu duruma bir örnek­tir. Adana (Seyhan), Ardahan (Kura), Amasya (Yeşi- lırmak), Eskişehir (Porsuk), Hatay (Asi) ve Edirne (Tunca) gibi şehirler akarsu kenarında kurulmuştur. Ayrıca, deniz ulaşımı, turizm ve balıkçılığın etkisiyle bir çok kentimiz deniz kenarında kurulmuştur. (Trab­zon, İstanbul, İzmir, Antalya gibi)

Toprak Özellikleri:Ülkemizde elverişli iklim şartlarına sahip verimli toprakların bulunduğu sahalar yoğun nüfusludur. Kıyı kesimlerdeki Çukurova, Silifke Ovası, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes,

Sakarya, Çarşamba ve Bafra ovaları ile iç kesimlerde­ki Kayseri, Eskişehir, Erzurum, Balıkesir ovaları gibi verimli tarım alanları yoğun nüfuslu iken, tarıma elve­rişsiz toprakların bulunduğu Taşeli Platosu, Tuz Gölü çevresi gibi yerler seyrek nüfusludur.

Beşeri Faktörler

Tarihi Nedenler: Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle tarihi çağlar boyunca yerleşime sahne olmuştur. Gü­nümüzdeki birçok şehir ve kasaba eski bir tarihi geç­mişe sahiptir. Bu yerleşmelerin bir çoğu önemini kay­betmeden günümüze kadar büyüyerek gelmişlerdir. Örneğin İstanbul, Bursa, Edirne gibi şehirlerde yer­leşmeler çok eskiye dayanır.

Sanayi, Ticaret ve Yeraltı Kaynakları: Ülkemizde bazı yerleşim alanlarının gelişmesinde sanayi ve yer altı kay­nakları etkili olmuştur. İskenderun, Karabük ve Kara­deniz Ereğlisi’ndeki demir-çelik fabrikaları buraların gelişmesinde etkili olurken, Zonguldak’ta taşkömü­rü, Batman’da ise petrol çıkarımı sayesinde nüfus hız­la artmıştır. İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ada­na gibi şehirler sanayi üretiminin fazla olması nedeniy­le aynı zamanda ticaret merkezleri durumundadır.

Ulaşım: Ulaşım ticari faaliyetlerin gelişmesinde önem­li bir faktördür. Kara, demir, hava ve deniz ulaşımına sahip olan kıyı yerleşmeleri gelişerek zamanla büyük kentlere dönüşmüşlerdir. İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun gibi.

Tarım Tarımın yoğun olarak yapıldığı verimli ovalar nü­fusun sık olduğu alanlardır. Tarsus, Söke, Bafra, Cey­han ve Nazilli şehirlerin çoğu tarım şehri karakterin- dedir.

Turizm: Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri­nin kıyı kesimleri başta olmak üzere bir çok yerleşim alanı turizm faaliyetlerine bağlı olarak gelişmiş ve nü­fus yoğunluğu artmıştır. (Bodrum, Marmaris, Kuşada­sı ve Antalya gibi.)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text