Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Türkiye Ekonomisi Üzerinde Etkili Olan Faktörler Kısaca Nelerdir?

/
/
/
115 Views

türkiyede ekonomiyi etkileyen faktörlerTürkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler, Türkiye Ekonomisini Olumlu Olumsuz Etkileyen Faktörler Nelerdir?, Türkiye Ekonomisi Üzerinde Etkili Olan Faktörler Kısaca

Türkiye Ekonomisi Üzerinde Etkili Olan Faktörler

1)- Coğrafi Konum

Türkiye Kuzey Yarımküre’de orta kuşakta yer alır. Bu durumun sonucu olarak mevsimlerin belirgin olarak yaşanması ve iklim şartlarının elverişli olma­sı birçok tarım ürününün yetişmesine imkân sağla­mıştır.

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve dünyadaki önemli su yollarından İstanbul ve Ça­nakkale boğazlarına sahip olması, deniz ulaşımı ve ticaretinde önemli avantajlar sağlamaktadır.

Ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbiri­ne çok yakın olduğu yerde bulunması, önemli tica­ret yollarının ülkemizden geçmesini sağlamıştır.

Ülkemizin, ekonomik ve kültürel yapıları farklı olan ülkelerle komşu olması ve petrol bakımından zen­gin ama ekonomileri fazla gelişmemiş Orta Doğu ülkeleri ile sanayileri gelişmiş Avrupa ülkeleri ara­sında yer alması, Türkiye’nin ekonomik ve stratejik önemini daha da artırmaktadır.

2)- Yerşekilleri

Türkiye ortalama yükseltisi ve engebeliliği fazla olan bir arazi yapısına sahiptir.

Yurdumuzun kuzey ve güneyinde uzanan sıradağ­lar ile Doğu Anadolu’daki dağlık alanlar, ulaşımı sı­nırlandırmakta, tarım alanlarının genellikle parçalı ve dağınık olmasına yol açmakta ve tarımda maki­ne kullanımını zorlaştırmaktadır.

Aynı zamanda bu dağlık ve engebeli alanlar akar­suların enerji potansiyelinin fazla olmasını, kış spor­ları, yayla turizmi, dağcılık gibi alanlarda önemli avantajlar oluşturmaktadır.

Yerşekillerinin engebe ve yükseltisinin az olduğu Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu böl­geleri ile kıyılarımızdaki delta ovaları, iç kesimlerde­ki diğer ova ve platolar önemli tarım alanlarını oluş­turmaktadır.

Ova ve platolardaki tarım ve hayvancılık faaliyetle­ri hem halka önemli bir geçim kaynağı olmakta hem de birçok sanayi kuruluşuna ham madde sağla­maktadır.

3)- İklim

Matematik konum bakımından ülkemiz ılıman iklim kuşağında yer alır.

Ancak denize göre konum, yükselti, dağların deni­ze göre uzanışı, bakı gibi faktörlerin etkisiyle ülke­mizde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu du­rum tarım ürünlerinin çeşitli olmasını sağlamıştır.

Ilıman iklim özelliklerinin etkili olduğu Karadeniz kıyılarında fındık, çay, kivi, Akdeniz iklim şartlarının etkili olduğu Akdeniz, Ege ve Güney Marmara’da zeytin, turunçgil, pamuk gibi ürünler, iç kesimlerde karasal iklimin etkili olduğu yerlerde ise tahıl, şe­ker pancarı gibi ürünler yaygın olarak yetiştirilir. Bu tarım ürünlerinin işlendiği fabrikalar ülkemiz eko­nomisine önemli katkı sağlamaktadır.

İklim koşullarının elverişli olduğu Akdeniz ve Ege kıyılarında gelişen deniz turizmi ekonomimize önemli gelir sağlamaktadır.

Başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere kışların çok soğuk, kar yağışlı ve uzun sürdüğü yerlerde ta­rım, ulaşım ve sanayinin gelişimi olumsuz etkilen­mektedir.

4)- Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de nüfus artış hızının yüksek olması nede­niyle genç nüfus oranı fazladır.

Genç nüfusun ülke ekonomisine olumlu katkısının devam edebilmesi için eğitimin yaygınlaştırılması gerekir. Çünkü nüfus miktarının fazla olmasının ya­nında nitelikli olması da önemlidir.

Çalışma mağındaki nüfus miktarının fazla olmasını avantaja dönüştürebilmek için yeterli istihdam alan­ları oluşturulmalıdır. Böylece hem işsizlik sorunu çö­zülmüş, hem de ülkemizdeki üretim ciddi oranda artmış olacaktır.

Türkiye’de nüfusun fazla olduğu yerlerdeki birçok hizmet nüfusun az olduğu kırsal yerleşmelere ulaş­tırılamamaktadır.

5)- Yeraltı Kaynakları

Yeraltı kaynakları sanayinin gelişmesi bakımından önemli bir potansiyeli oluşturur.

Türkiye bor, krom, demir ve bakır gibi madenler bakımından zengin rezervlere sahiptir. Ancak enerji kaynakları yetersizdir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text