Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ticarette Reklamın Önemi ve Etkisi

/
/
/
175 Views

Reklamın Önemi

Reklam, bir marka için pazarlama iletişiminde tutundurma karmasının en önemli silahlarından biridir. Tüketiciyle iletişim kurmada, markayı ve ürünü tanıtmada, tüketicide ürüne ve markaya yönelik tutum oluşturmada reklamın rolü yadsınamaz. Gün geçtikçe reklamın rolü ve önemi de artmaktadır.

Piyasadaki benzer ürünlerin çokluğu, yeni çıkan ürünlerin hızla kopyalanabi­liyor olması ve bunun sonucunda oluşan rekabet; reklamın önemini hem işletme­ler hem de tüketiciler açısından daha da arttırmıştır. Reklamın işletmeler açısından önemi dendiğinde; ürün ve hizmetleri tüketicilere duyurmak, piyasadaki benzer ürünlerden farklılaşarak dikkat çekmek ve markaya yönelik tüketicide imaj oluşturmak, tüketiciyi ikna etmek, ürün ya da hizmetin hatırlanmasını ve akılda kal­masını sağlamak, reklamın, işletmelere sağladığı yararlardan birkaçı olarak akla gelmektedir.

Jules Backman (1972), reklamın önemini şu şekilde belirtmiştir: “Herhangi bir ürüne olan talep, çeşitli faktörler tarafından etki altındadır. Bu faktörler, tüketicinin gelir düzeyi ve gelir düzeyindeki değişmeler, fiyat, rakip ürünlerin varlığı ve bu ürünlerin maliyeti, demografik değişmeler, zevkler, din ve âdetler ve reklamcılık olarak sıralanabilir. Unutulmamalıdır ki burada reklam en az diğer etmenler kadar güçlüdür.

Reklamın Amacıreklamin-onemi

İşletmeler kâr etme amaçlı kurumlar olduğu için, reklamda da doğal olarak satışı hedeflerler. Kâr nihai amaç ve hedef olsa da markalar tüketiciyle iletişim kurarak ve nihayetinde de bu iletişimi satışa dönüştürerek kârlılığı gerçekleştirme hedefin­de olurlar. Pazarlama iletişiminde, öncelikle pazarlama hedefleri ve amaçları ta­nımlandıktan ve belirlendikten sonra reklamın hedef ve amaçlarım belirlemek ge­rekir.

Reklamın amaçları dört başlık altında toplanabilir:

Bilgi vermek: Yeni ürün ya da ürüne eklenen yeni bir özellik gibi.

İkna etmek: Ürün ya da hizmete dair hoşa gitme, tercih etme, tutum oluş­turma ve satın alma davranışı.

Hatırlatmak: Ürün ya da hizmete dair satın alma davranışım tüketicide tek­rarını desteklemek.

Pekiştirmek: Tüketiciyi, satın alma davranışının doğruluğuna inandırmak.

Bir reklamda yukarıdakilerin dördünü birden aynı anda amaçlamak, ulaşılabilir ve mantıklı bir amaç değildir.

Clow ve Baack (2002) ise reklamın yapılma amaçla­rını şu şekilde belirtmektedir:

♦ Marka imajı oluşturmak

♦ Bilgilendirmek

♦ İkna etmek

♦ Diğer pazarlama faaliyetlerini desteklemek

♦ Harekete geçirmek/davranışa yöneltmek

Pazarlama iletişiminin bir aracı olan reklamın amacının, tarzının ve işlevinin il­gili markaya uygun olması beklenir çünkü tüketiciler reklamlara karşı oluşan tu­tumlarım markalara yansıtırlar.

Özellikle, günümüzde reklamcılık ürünlerin fiziksel, somut ve işlevsel boyutla­rının ötesinde ürünü niteleyen isme bir “değer” eklemede temel bir role sahiptir. Reklam, imajlar yaratma, tüketicilerin zihninde kendilerine yönelik imajlar üretme­de en etkin araçlardan biridir. Yani, reklamcılık bilgi yüklü özelliğinden çok; an­lam yüklü bir boyuta taşınmaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text