Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Temel yeteneğin ölçütleri nelerdir?

/
/
/
92 Views

Temel Yeteneğin Ölçütleri, Temel Yeteneğin Dayandığı Esaslar

TEMEL YETENEĞİN ÖLÇÜTLERİ

İşletmeler bu analiz testini sahip olduğu yeteneklere uygulayarak bunların te­mel yetenek olup olmadığına karar verebilmektedir. Yetenekler bu testi geçtiği takdirde temel yetenek olabilmekte, rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. Temel yeteneklerin kullanılmasındaki diğer önemli husus ise işletmenin organize olabil­mesi ve bu temel yetenekleri gerektiği gibi kullanabilmesidir. Yetenekler değerli, nadir, taklit edilemez ve ikame edilemez olsa dahi gerekli organizasyonu sağlaya­mamış işletmeler tarafından kullanılamayacak ve temel yetenek olma özelliğini kaybedecektir. Ancak işletmeler doğru bir şekilde organize olarak, bu yetenekleri kullanabilecek kapasitede ise diğer işletmelere üstünlük sağlayabilmektedir.

Temel yetenekleri kategorize etmenin yüzlerce şeklinin olabileceğini belirten Hamel’e göre; temel yetenekleri “pazara giriş yetenekleri”, “bütünleşme ile ilişkili yetenekler” ve “fonksiyonelleşme ile ilişkili yetenekler” olarak olmak üzere üç ge­niş kategoride sınıflamak mümkündür. Buna göre pazara giriş yetenekleri marka geliştirme yönetimi, satış ve pazarlama, dağıtım ve lojistik, teknik destek vs. gibi iş­letmenin müşteriye yakınlığını sağlayacak beceriler; bütünleşme ile ilişkili yetenekler kalite, döngü zamanı yönetimi, tam zamanında envanter yöntemi vs. gibi işletme­nin daha hızlı, esnek duruma gelmesini ve rakiplerine göre daha güvenilir olması­nı sağlayan becerileri; fonksiyonellikle ilişkili yetenekler ise işletmelerin ürün ve hiz­metlerine özgün fonksiyonellikler koyabilme, ürünlere müşterileri için ayırıcı nite­likler katabilme becerilerini kapsamaktadır (Bakoğlu, 2010: 154). Her işletme ken­dine has temel yetenekler geliştirebilir. Ancak başka bir görüşe göre, bir işletmenin sahip olabileceği bir tek temel yetenek vardır. Yenilik yapabilmek (inovation). Bu yetenek, işletmelere rekabet gücü sağlayan yetenektir. Dolayısıyla işletmeler sürek­li olarak yenilik yapabilecek tarzda (yeni ürün, yeni teknoloji, yeni süreç, yeni kul­lanım yerleri vs. gibi) düşünmeli ve çalışmalıdır (Koçel, 2011: 383).

Sonuç olarak işletmelerin sahip oldukları temel yetenekler işletmelerin gelişti­receği stratejileri de önemli ölçüde etkilemektedir. Temel yetkinlik analizini başa­rılı bir şekilde gerçekleştiren ve analiz sonuçlarını göz önüne alarak stratejiler ge­liştiren işletmeler pazardaki diğer işletmelerden daha üstün konumlarda bulun­makta ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text