Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tarih Şuuru Bilinci Nedir?

/
/
/
120 Views

Tarih Şuuru Nedir?, Kısaca tarih Şuuru Nedir?, Tarih Şuuru Ne Demek?, Tarih Şuuru Kelimesinin Tanımı Nedir?, Tarih Şuuru hakkında Kısa ve Öz Bilgi, Tarih Şuuru Hakkında Özet Bilgi, Tarih Şuuru ne anlama gelir?, tarih şuuru ne demektir.

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu
Yazımızda Tarih Şuuru Hakkında Kısa ve
Öz Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

TARİH ŞUURU BİLİNCİ NEDİR?

Sık sık söz ettiğimiz bir kavram vardır: Tarih bilinci. Tarih bilinci, kuşkusuz tarif edilmesi gereken bir kavramdır. Ne var ki sosyal bilimlerin metodolojisinde tarifler doğa bilimlerinde ol¬duğu kadar herkesçe kabul edilir bir nitelik göstermez.

Ferdin tarih bilinci edinmesinde onun tecrübeleri, dünya gö¬rüşünü ve yaşam tarzını şekillendiren olaylar, ailesi, mensup olduğu toplumsal sınıf, ekonomik durumu tayin edicidir. Bunlara göre kişide bir bilinç oluşabilir. Toplumların tarih bilincinde ise,durum bu kadar net değildir. Zira toplum her şeyden evvel, uzun bir zamanın ürünü olarak ortaya çıkar; bu uzun zaman içinde bir içtimaî düşünceye ve bilince ulaşılır ki bu kollektif (mâşerî) bir bilinçtir. Kollektif bilinç ise, toplumun etrafında birleştiği değerler bütününü ifade eder. Elbette ki toplum dediğimiz şey, bütünüyle bir noktada buluşmaz, kendi içinde farklılıkları da ba¬rındırır. Ancak hiç şüphesiz asgari bir birleşmeden bahsedilebi¬lir. Nihayette şunu diyebiliriz; toplumsal bilinci şekillendiren en önemli unsur, geçmiştir.

İnsan için genel bir tanım yaparsak, kendisine; “tarih bilincine sahip varlık” diyebiliriz. Geçmişini bilen, merak eden, yanlış da olsa bilmeye çalışan, gelecek endişesi olan, geleceğe dönük bazı tahminler yapan tek varlık insandır. Bu bakımdan, insanı tarih bilgisinden ve tarih bilincinden soyutlayamayız. Toplum için de tarih bilinci çok önemlidir. Şüphesiz bir toplumu, bir etnik gru¬bu, ulusu oluşturan unsurların başında dil, din ve toprak parçası gelir. Bu üç unsurun zaman içinde iç içe geçmesi, iç içe geçişte ya¬şanan süreç, tarihi oluşturur. Hangi dili konuşacağız? 0 dil nasıl istihaleler geçirir? Bir tarihi, uzunca bir zamanı bir arada yaşaya¬rak dilimizi kurarız. Toplumlar nihayette insanlardan oluşur, in¬sanlar da sonuçta ortak paydalarda benzeşirler. Ama görüyoruz ki, toplumlar birbirlerinden farklıdırlar; aynı dili konuşmazlar. İşte bu farkı doğuran şey, tarihtir.

Niçin şu grup bu dine mensuptur da, öbürü değildir? Türkler üzerinde bunu görmek mümkündür. Belki çok insanın dikkatin¬den kaçıyor; Türkler arasında üç büyük dine mensup insan var¬dır. Mesela Karaylar, (Çoğumuz `Karayiler’ diyoruz) gerçi Yahudi dinindedirler; ama bunlar, Tevrat’a inanan, Talmut’u reddeden bir mezheptir. Fakat diğer Yahudiler gibi Hem Tevrat’ı, hem Talmut’u kabul eden bir Türk grup da vardır. Kırım adasında onlara KınmÇaklar denir. Bunlar Alman işgalinden sonra, kıyı¬ma uğramış bir zümredir. Yine Romanya, Ukrayna, Moldavya ve Bulgaristan’da da uzantıları bulunan Gagavuz Türkleri Ortodoks Hıristiyanlardır.

Bir kavmin böyle üç ayrı din grubuna sahip olması da, tarihin kurduğu bir şeydir. Demek ki tarih dediğimiz zaman kesitinde, coğrafyada olaylar meydana gelir; milletlerin ortak hafızası ve bilinci de bunun içinde oluşur. Oluşan şey kimliğimizdir. Kim¬lik; bizim dışımızda gibi görünen birtakım olayların, savaşların, istilaların, göçlerin içinde oluşan ortaklıklardır; dil ve din gibi şeylerdir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text