Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Tanzimat Döneminde Yapılan Yenilikler (Islahatlar)

Tanzimat Dönemi Islahatları, Tanzimat Dönemi Yenilikleri, Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti’nde Yapılan Yenilikler, Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti’nde Yapılan Islahatlar Nelerdir,

TANZİMAT DÖNEMİ ISLAHATLARI (YENİLİKLERİ)

♦ Fransız ihtilali sonrasında önem kazanan ulusçuluk düşüncesinin olumsuz etkilerinin giderilememesi, Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme çabaları­nı hızlandırmasını zorunlu hale getirmiştir.

♦ Tanzimat döneminde bu amaçla yönetim ve hukuk alanında önemli ıslahat­lar yapılmıştır.

♦ Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’yla başlayan 1839-1876 yılları ara­sındaki dönemde, daha çok AvrupalI devletlere ve içteki azınlıklara tavizler verilerek, Osmanlı toprak bütünlüğü korunmaya çalışılmıştır. Yapılan ısla­hatlarda da bu düşünce etkili olmuştur.

♦ Tanzimat dönemindeki ıslahatlara Tanzimat ve Islahat Fermanları damga­sını vurmuştur.

 Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)

Abdülmecid döneminde, Dışişleri (Hariciye) Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafın­dan hazırlanarak Gülhane Parkı’nda halka duyurulan bu fermana Gülhane Hatt­ı Hümayunu da denmiştir.

Tanzimat Fermanı’nın Amaçları

♦ Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla,halka eşit haklar vererek AvrupalI devletlerin desteğini sağlamak,

♦ Mısır Sorunu’nu çıkaran Mehmet Ali Paşaya karşı AvrupalI devletler­den yardım almak,

♦ Azınlıkların kanun önünde Müslümanlarla eşit olduğunu göstererek azınlık isyanlarını önlemek,

♦ Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek Osmanlı Devletinin içiş­lerine karışmasını önlemekti.

Tanzimat Fermanı’nın Önemli Maddeleri

♦ Din, diL, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin herkesin canı ve malı devle­tin güvencesi altında olacak,

♦ Kanun önünde herkes eşit olacak,

♦ Rüşvet ve iltimas önLenecek,

♦ Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacak,

♦ Müsadere kaldırılacak, herkes malına ve mülküne sahip olacak ve miras bırakabilecek,

♦ Mahkemeler herkese açıkolacakve hiç kimse haksız yere cezalandırılma­yacak,

♦ Askerlik işleri düzene konulacak.

Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları

♦ Tanzimat Fermanıyla, devlet ve toplumun karşılıklı hakları ele alındı. Bu yönüyle Tanzimat Fermanı, bir çeşit vatandaş hakları beyanname­si şeklindedir.

♦ Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden halk arasında eşitlik sağlanmaya çalı­şılmıştır (Osmanlıcılık fikri doğmuştur).

♦ Kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu nedenle Tanzimat Fermanı,Osman­lI Devleti’nde anayasallaşma sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir.

♦ Özel mülkiyet hakkı devlet garantisi altına alınmıştır.

♦ Avrupa tarzı hukuk kuralları OsmanlI ülkesinde geçerli olmaya başla­mıştır.

♦ Askerlik vatan görevi haline getirilerek gayrimüslimlerin de askere alınması sağlanmıştır.

♦ Padişah, ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücünün olduğunu ka­bul ederek kendi yetkilerini kısıtlamıştır.

♦ Osmanlı Devleti “Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı” ve “Boğazlar Soru­nu” konuLarında AvrupalI devletlerin desteğini sağlamış fakat,Avrupa­lI devletlerin içişlerine karışmasını engelleyememiştir.

ISLAHAT FERMANI İLAN EDİLDİ

Tanzimat Dönemi Diğer Yenilikleri

♦ iltizam sistemi kaldırılarak vergi toplamak için Muhassıllık- lar kurulmuştur.

♦ Kaime adıyla ilk kağıt para bastırılmıştır (1840).

♦ 1840 ta W. Churchill tarafından Ceride-i Havadis adıyla ilk yarı resmi gazete çıkarılmıştır.

♦ 1843’te ulaşım alanında Fevaid-i Osmaniye Vapur Kumpan­yası kurulmuştur.

♦ ilk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet açılmıştır (1847). 1851’de Şirket-i Hayriye adıyla vapur işletmeciliği başlatılmıştır.

♦ 1856’da Maarif-i Umumiye Nezareti (Eğitim Bakanlığı) ku­rularak medrese ve askeri okullar dışındaki eğitim kurum­lan buraya bağlanmıştır.

♦ 1860 ta Agah Efendi Tercüman-ı Ahval adıyla ilk özel gaze­teyi çıkarmıştır.

♦ Kızlar için rüştiyeler açılarak kızların eğitimi devlet politi­kası haline getirilmiştir (1861).

♦ Esnafların şirketleşmesine yardımcı olmak amacıyla Is- lah-ı Sanayi Komisyonu kurulmuştur.

♦ 1863’tc yükseköğretim Kurumu (üniversite) niteliğinde Da­rülfünun açılmıştır.

♦ Köylüye kredi sağlamak için Mithat Paşa tarafından 1867’de Memleket Sandıkları kurulmuştur.

♦ Şura-yı Devlet .Danıştay) ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye (Yar­gıtay) kurulmuştur.

♦ 1868’de ilk sudani olan Galatasaray Sultanisi açılmıştır. Avrupa hukuk sistemine göre çalışan Nizamiye Mahke­meleri 1869’da açılmıştır.

♦ 1873’te lise düzeyinde eğitim veren idadiler açılmıştır. 1873’de, sultani seviyesinde eğitimi veren, fakir ve kim­sesiz çocukların okutulduğu Darüşşafaka açılmıştır.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir