Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tahvil Nedir? Tahvil Ne Demek

/
/
/
195 Views

Tahvil, Tahvil Kelimesinin Anlamı Nedir?, Tahvil Ne Demek?, Tahvil Nedir?, Tahvil Türkçe Anlamı Nedir?, Tahvil Nedir Kısaca, Tahvil Kısaca Nedir?, Tahvil Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Tahvilin Türkçede Anlamı Nedir?

TAHVİL NEDİR?

Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir.

İşletme ortakları, sermaye gereksinimleri olduğunda yeni ortak almaktansa, borçlanarak fon ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Şirketler borç para aldıklarında, kar­şı tarafa düzenli faiz ödemesi yapmayı ve anaparayı ödemeyi taahhüt ederler. Bu­nunla beraber, şirket yöneticileri, faiz ve anapara ödemesi konusunda sınırlı so­rumludur. Diğer bir ifadeyle işletme, borçlarını ödeyememe durumuna düşerse or­takların borçları ödemeyip şirket varlıklarını alacaklılara devretme hakları vardır. Bu durum, uygulamada, genellikle borçların tutarının şirketin varlıkları tutannı aş­ması hâlinde söz konusudur.

Tahviller, yatırımcılar açısından, hisse senetlerine göre daha az risk içerdiklerin­den, riski sevmeyen yatırımcılar açısından çekici olmaktadır. İşletmeler açısından ise, genellikle tahvil maliyetinin hisse senedi maliyetine göre düşük olması ve faiz olarak yapılan ödemelerin vergi matrahından düşülebilmesi, ortalama fon maliye­tinin düşmesine neden olmaktadır. Özellikle enflasyon dönemlerinde, tahvil ihra­cıyla fon gereksinimlerini karşılayan işletmeler, paranın satın alma gücündeki azal­ma nedeniyle kârlı çıkabilirler. Diğer yandan işletme, tahvil faiz ve anaparasını ödeyemediği zaman, iflasla karşı karşıya kalır. İşletmenin tasfiyesi durumunda ise tahvil sahiplerinin alacaklarını öncelikle tahsil etme hakları vardır.

Tahvil ihracı ile borçlanmalarda, bazen, başlangıçta ödemesiz bir dönem olabi­lir. Ancak, genellikle düzenli bir ödeme söz konusudur. Halka açık şirketlerin tah­villerinde geri ödeme, itfa fonu aracılığıyla yapılır.

Tahvil ile ilgili kavramlar

Nominal değer: tahvil ve bononun vadesinde yatırımcının eline geçecek olan para miktarıdır.

Kupon oranı: Nominal değer üzerinden yüzde olarak belirtilen, tahvil sahibinin alacağı faiz miktarıdır.

Vade: Anaparanın ve son faiz ödemesinin yapılacağı tarihtir ve tahvilin vadesi 1 yıldan az olmamak üzere serbestçe belirlenebilir. Tahvillerin anaparası, vade bi­timinde bir defada veya vade içinde taksitler hâlinde ödenebilir.

İtfa: borcun borçlu tarafından bir defada veya belirli dönemlerde yapılan öde­melerle ortadan kaldırılmasıdır.

TAHVİL TÜRLERİ

Tahviller; güvenceli, kâra iştirakli, primli vb. özelliklere bağlı olarak sınıflandırıla­bilirler.

Güvenceli Tahviller

Tahvil belli bir dönem için faiz ve dönem sonunda anaparayı geri ödemeyi ifade eden bir borçlanma senedidir. Bununla beraber gerek faiz, gerekse anapara öde­mesi için bir karşılığın bulundurulması durumunda, güvenceli tahviller anlaşılır. Amaç, işletmenin ödemeleri yapamaması olasılığına karşı, bazı varlıkların güvence olarak bulundurulmasıdır. İşletme, tahvil faiz veya anaparasını ödeyemez duruma düşerse güvence olarak belirtilen varlık veya varlıklar satılarak tahvil sahiplerine gerekli ödemeler yapılır.

Güvencesiz Tahviller

Bu tür tahvil sahipleri için güvence, işletmenin tüm mal varlığıdır. Başka bir ifadey­le, tahvil sahibinin alacağının güvencesi olarak, belli varlık veya varlıklar belirlen­memiştir. Bu durumda olan tahvil sahiplerinin korunması, güvenceli tahvil sahip­lerine göre farklıdır. Rehinli veya ipotekli tahvil sahiplerine alacakları ödendikten sonra kalan tutar, güvencesiz tahvil sahiplerine ödenir. Bu nedenle, tahvil sahiple­rinin hakları belirli varlıklarla değil, işletmenin varlıkları ile korunmuştur.

Kara İştirakli Tahviller
Kâra İştirakli Tahviller, yatırımcılara, hem faiz elde etme hem de kâra katılma olanağı sağlar. Kâra iştirakli tahviller, işletmenin kârlı olması durumunda ödeme yapılacağından imtiyazlı hisse senetlerine benzemektedir. Ancak, iki noktada imti­yazlı hisse senetlerinden ayrılırlar. İşletme kârlı ise, tahvil sahipleri ödemenin ya­pılmasını isteyebilirler. Ayrıca, faiz ödemeleri vergi matrahından da düşülebilir. Bi­lindiği gibi, imtiyazlı hisse senetleri için ödenen kâr payları, vergi matrahından düşülememektedir.

Ödenim Fonlu Tahviller

Ödenim fonu, tahvillerin anapara taksitlerinin geri ödenmesi için oluşturulan bir fon­dur. Genellikle, işletmeler için tahvil borçlarını bir defada ödemek oldukça zor ol­maktadır. Bu nedenle, işletmeler, her yıl belli tutardaki tahvil borçlarını ödemek is­terler. Ödenim fonlu tahviller, özel bir güvence içerdiklerinden, ihraç durumunda daha yüksek bir fiyatla satılır. Bu nedenle, ihraç eden işletmeye maliyetleri düşüktür.

Primli Tahviller

Tahvillerde prim, ya ihraç ya da itfa primi şeklinde olabilir. Tahvil, üzerinde yazılı nominal değerinden daha düşük bir değerle satılıyorsa ihraç primi söz konusu 

olur, itfa anında, tahvil sahibine, tahvilin nominal değerinden daha yüksek bir de­ğer ödeniyorsa bu durumda da itfa primi söz konusudur.

İkramiyeli Tahviller

Tahvillerin pazarlamasını kolaylaştırmak için, faiz yanında, belirli zamanlarda ku­ra çekilmesi yoluyla bazı tahvillere ikramiye verilebilir. Ülkemizde şirketlerin ikra­miyeli tahvil ihraç etmeleri mümkün değildir.

Endeksli Tahviller

Endeksli tahviller, faiz ödemeleri bir fiyat endeksine bağlanmış olan tahvillerdir. Endeks olarak enflasyon oranı, altın, döviz veya herhangi bir malın fiyatı esas alı­nabilir.

Faizi Tahvil Olarak Ödenebilen Tahviller

Faizi Tahvil Olarak Ödenebilen Tahviller, adından da anlaşılacağı gibi, işletmeye, faizi ister nakit, isterse nominal değeri buna eşit tahvil şeklinde ödeme olanağı sağ­lar. Bu tür tahviller, ihraç eden işletmeye önemli bir üstünlük sağlar. İşletme nakit sıkıntısına düşerse yatırımcıya nakit ödeme yerine yeni tahviller vermektedir.

Riskli Tahviller

Riskli tahviller (Junk Bonds), finansal açıdan oldukça riskli olan işletmelerin çı­kartmış oldukları borçlanma araçlarıdır. Özellikle, ABD’de 1980 öncesi sabit ge­tirdi araçlara yatırım yapan yatırımcılar, emeklilik ve sigorta fonları, genellikle bu tür yüksek riskli tahvillere yatırım yapmayı pek tercih etmemişlerdir. Dolayısıy­la, riskli işletmelerin, neredeyse tahvil piyasasından finansman sağlamaları im­kânsız hâle gelmiştir. Bu olaylardan hemen sonra, Michael Milken adlı bir finans uzmanı, tarihi veriler üzerinde yaptığı ampirik çalışmalarla, riskli tahvillerin geti­rilerinin, katlanılan riskin üzerinde olduğunu göstermiştir. Bu araştırma, özellik­le kurumsal yatırımcıları ikna ederek büyük tutarlarda riskli tahvilleri portföyle­rine almalarına neden olmuştur. Bu gelişmeler, riskli tahvillerin yeniden doğma­sına neden olmuştur.

Sıfır Kuponlu Tahviller

Bu tür tahvil sahiplerine, isminden de anlaşılacağı gibi, vade boyunca hiçbir faiz ödemesi yapılmaz. Yatırımcıya, vade sonunda ödenecek tutar, sıfır kuponlu tahvi­lin nominal değeri, yani üzerinde yazılı değeridir. Yatırımcının faiz geliri, nominal değerle, satın alma değeri arasındaki farktır.

Tahvilin Üstünlükleri ve Sınırlılıkları

Uzun vadeli bir finansman aracı olan tahvil, yatırımcı açısından riski az, belirli bir faiz geliri ve işletme üzerinde zayıf bir denetimi olan bir menkul kıymettir. Tahvi­lin ihraç eden açısından üstünlükleri ve sakıncaları şöyle özetlenebilir: Üstünlükleri;

•      Tahvil maliyeti belli ve sınırlıdır.

•      Hisse senetlerine göre getirisi düşüktür.

•      İşletme sahipleri, yönetimi ve denetimi tahvil sahipleri ile paylaşmazlar.

•      Faiz ödemeleri vergi matrahından düşülmektedir.

•      İşletmenin gelirleri düzenli değilse, faiz ödemelerini karşılayamaz. Bu ne­denle, işletme için bir risk doğar.

•      Aşırı borçlanma durumunda, finansal kaldıraç olumlu çalışsa da hisse senet­lerinin fiyatları düşebilir.

•       Tahviller, özellikle uzun bir dönemi içerdiklerinden, risk de içerirler. Çünkü uzun dönemde planlar ve beklentiler değişebilir.

•       Tahvillerde vade uzun olduğundan, işletme için kısa vadeli borçlara göre daha ağır hükümler söz konusu olabilir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text