Amel anlamı nedir Archive

Amel Kısaca Nedir?

Sözlükte “iş, çaba, fiil, çalışma” gibi mânalara gelen amel (bk. Lisânüi-‘Arab, ‘‘‘amer md.l, “canlı varlığın gayeli ola­rak yaptığı iş” diye de tarif edilmiştir. Buna göre amel fiil kelimesinden da­ha özel bir mâna ifade eder. Çünkü fiil, bilgisiz ve gayesiz olarak yapılan işleri de kapsamaktadır (bk. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “‘amel”, “fi’l” md.leri). Ayrıca dinî literatürde amel
Genel Genel