Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Sürücü Belgelerinin Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi

/
/
/
96 Views

Sürücü belgelerinden K sınıfı sürücü aday belgesi altı ay geçerlidir. Diğer sürü­cü belgelerinin İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliği nedeniyle, gerekli görüldüğün­de değiştirilmesi zorunludur. Ödenmemiş trafik para cezaları kanuni faiziyle birlikte tahsil edilmedikçe değiştirme işlemi yapılmaz. Geçerli bir mazeret olmaksızın altı ay içinde sürücü belgelerini değiştirmeyen sürücüler araç kullanmaktan men edilir. Değiştirme işlemleri İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esas ve usullere göre yapılır.

Türk ve yabancı kişilerin dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarına ve bunların değiştirilmesine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

 • Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları sürebilirler.

Ancak; turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile bir­likte yanlarında bulundurmaları mecburidir.

 • Yurda dönüşlerinde Türk vatandaşlarının, ilgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere de istekleri halinde yabancıların, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, eğitim ve sınav şartı aranmadan karşı­lığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir.

Ancak, Türk vatandaşları yurda dönüşlerinde 1 yıl içinde sürücü belgelerini de­ğiştirmedikleri takdirde, değiştirinceye kadar araç kullanamazlar.

Sürücü belgeleri, trafik zabıtasınca aşağıdaki hal ve şartlarda geri alınır:

 • Sürücünün sağlık durumunda, araç sürmesine engel teşkil edecek bedensel bir değişikliğin görülmesi ve bunun bir tutanakla tespiti halinde, sağlık mu­ayenesi istenir. Sağlık raporu ile sürücülük yapmasında sakınca görülenlerin belgeleri geri alınır. Bunlardan; sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri şartıyla, kaybettikleri sağlık şartlarını yeniden kazananların sürücü belgeleri geri verilir.

Yapılan tespit sonucunda, Kanun’da belirtilen miktarın üzerinde alkollü ola­rak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında; idari para cezası verilir ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Alkollü araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde 5’er yıl süreyle geri alınır. Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere idari para ce­zası verilir ve sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
 • Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko- teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirile­rek sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
 • Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve eği­time tabi tutulurlar. Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücüle­rin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürü­cü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.
 • Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sü­rücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır.
 • Sürücü belgelerinin, sahte olduğu, hile ile alındığı, şartlarına uygun olma­dan verildiği, tespit edilenler geri alınır ve ilgililer hakkında adli işlem yapılır.

şartlarına uygun olmadan verilmiş olan sürücü belgelerinin geri alınabilme­si için sürücünün bilerek katıldığı bir suç veya kusurunun bulunması şarttır.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text