Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Sivas Kongresi (Önemi, Sonuçları ve Alınan Kararlar)

/
/
/
124 Views

Sivas Kongresinin Önemi Nedir?, Sivas Kongresinin Sonuçları Maddeler Halinde, Sivas Kongresinin Önemi Kısaca, Sivas Kongresinin Önemi Hakkında Kısa Bilgi, Sivas Kongresi Neden Önemlidir?, Sivas Kongresinin Önemi İle İlgili Bilgi, Sivas Kongresinde Alınan Başlıca Kararlar, Sivas Kongresinde Alınan En Önemli Kararlar, Sivas Kongresinde Alınan Kararlar

Sivas Kongresi Kararları

♦ Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar tüm yurdu kapsayacak şekilde geniş­letilerek kabul edilmiştir.

♦ Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmek maksadıyla Anadolu daki tüm cemi­yetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleşti­rilmiştir.

♦ Bu cemiyet adına söz söyleme yetkisi yeni üyeler dahil edilerek yetkileri ge­nişletilen Temsil Heyeti’ne verilmiştir.

♦ Mebuslar Meclisi’nin acele toplanmasına çalışılacağı ve böylece hükümet üzerinde meclis denetiminin kurulacağı belirtilmiştir.

♦ Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.

♦ Milli Mücadele’nin resmi yayın organı olarak İrade-i Milliye adıyla gazete çıkarılması kararlaştırılmıştır.

Sivas Kongresi’nin Önemi ve Sonuçları

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar bazı değişikliklerle kabul edilerek ulu­sal hale getirilmiştir.

♦ Azınlıklara ayrıcalıkların verilmemesi ile ayrımcılığa karşı çıkılmış ve bu amaçla yapılabilecek dış baskılara boyun eğitmeyeceği belirtilmiştir.

♦ Yurt genelindeki direniş tek bir merkezde toplanmıştır.

♦ Bölgesel direniş düşüncesi yerine, ulusal bir örgütlenme düşüncesi kabul edilmiştir.

♦ Temsil Heyeti’nin yetkileri ve üye sayısı artırılarak tüm yurdu temsil eder ha­le getirilmiştir.

♦ “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adına söz söyleme yetkisi TemsiL Heyeti’ne verilmiş, böylece Anadolu adına tek karar verme organının Temsil Heyeti olduğu kabul edilmiştir.

♦ Temsil Heyeti Başkanlığı’na Mustafa Kemal Paşa yeniden seçilerek yurt ça­pındaki direnişin Lideri olduğu kabul edilmiştir.

♦ Temsil Kurulu, Ali Fuat Paşa’yı “Batı Cephesi Komutanlığı”na atayarak yürüt­me yetkisini kullanmış, böylece ilk kez hükümet gibi hareket etmiştir.

♦ Temsil Kurulu, 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM açılana kadar varlığını sürdürmüştür.

♦ Ulusal iradenin her şeye rağmen sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

♦ Mebuslar Meclisi’nin açılmasının istenmesiyle,ülkenin kurtulması ve kalkın­ması için her türlü çalışmanın yapılabileceği, ancak bu yapılırken de mille­tin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğünden hiçbir şekilde taviz verilmeyece­ği ifade edilmiştir.

Sivas Kongresi, toplanış amacı ve aldığı kararlar yönüyle ulusal bir kongre olmuştur.

♦ Birçok Türk aydınının zihninde olan manda ve himaye fikri kesin olarak red­dedilerek, kayıtsız ve şartsız bağımsızlığın sağlanmaya çalışılacağı ortaya konulmuştur.

♦ Yurdun her yerinden seçimle belirlenmiş delegelerin katılımıyla gerçekleş­mesi nedeniyle ulusal bir meclis gibi çalışmıştır.

♦ Temsil Heyeti, İstanbul Hükümeti’ne karşı alternatif bir hükümet gibi hare­ket etmeye başlamıştır.

♦ Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar,Son OsmanlI Mebuslar, Mec- lisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli Kararları’nın da temelini oluşturmuştur.

♦ Anadolu’daki direnişin görmezlikten gelinemeyeceği gerçeği ortaya çıkmış­tır. Bu nedenle, İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasındaki Amasya Gö­rüşmelerinin yapılmasında Sivas Kongresi’nde alınan kararlar etkili olmuş­tur.

♦ İstanbul Hükümeti’nin engellemelerine tepki olarak İstanbul Hükümeti ile ilişkiler kesilmiş ve bunun sonucunda Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa ede­rek yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştur. Bu durum Temsil Heyeti’nin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk başarı olmuştur. Ali Rıza Paşa tara­fından kurulan yeni hükümet Anadolu hareketine karşı daha ılımlı bir politi­ka takip etmiştir.

Aşağıdaki Tabloda Yapılan Kongrelerin Toplanış Amaçları Verilmiştir

Kongreler ToplanışAmacı AldığıKararlar KongreBaşkanı
Erzurum Bölgesel Ulusal Mustafa Kemal Paşa
Balıkesir Bölgesel Bölgesel Hacim Muhittin Bey
Alaşehir Bölgesel Bölgesel Hacim Muhittin Bey
Sivas Ulusal Ulusal Mustafa Kemal Paşa
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text