Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Senedi İttifak (Önemi, Maddeleri, Sonuçları) Nedir

/
/
/
581 Views

Sened-i ittifak Nedir, Sened-i ittifak’ın Maddeleri, Sened-i ittifak Hakkında Bilgi, Sened-i ittifak’ın Önemi Nedir?, Sened-i ittifak’ın Sonuçları Nelerdir?, Sened-i ittifak Neden Önemlidir?, Sened-i ittifak Kısaca Bilgi

SENED-İ İTTİFAK (1808)

♦18. yüzyıldan itibaren ayanlar, bulundukLarı yerleşim birimlerinin yönetimin­de söz sahibi olmuşlardı. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin zayıflama­sı,ayanların resmileşmesine yardımcı olmuştur. 19.yüzyılda ayanlar, halk ta­rafından seçiliyor, kendilerine padişah tarafından berat veriliyordu. Böylece yerleşim birimlerinin yönetimi ayanlar tarafından sağLanıyordu. 

♦ Osmanlı Devleti’nde 1807 yıLında Kabakçı Mustafa isyanıyla, III. Selim tahtdan indirilmiş ve yerine IV. Mustafa geçirilmişti. Rusçuk ayanı olan Alemdar Musta­fa Paşa; askerleriyle İstanbul’a gelerek yenilikçi padişahı tekrar tahta çıkarmak istediyse de III. Selim’in öldürülmesi üzerine, Mahmut’u tahta çıkarmıştır (1808).

♦ Kökeni ayanlığa dayanan Alemdar Mustafa Paşa sadrazam olunca; yeniçe­rilere karşı denge unsuru oluşturmak, ıslahatların devamlılığını sağlamak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyLa, Anadolu ve Rumeli’deki ayanları İstanbul’a çağırarak ayanlarla Sened-i İttifak Sözleşmesi ni imzalamıştır. Pa­dişah II. Mahmut da pek taraftar olmamasına rağmen Sened-i İttifak! onay­lamıştır.

Sened-i ittifak’ın Önemli Maddeleri

♦ Ayanlar, bulundukları bölgede padişahın emirlerini yerine getirecekler,

♦ Sadrazamın kanunlara uygun olarak vereceği emirlere uyulacak, uy­gun olmayanlara karşı konulacak,

♦ Ayanlar, devletin eyaletlerden asker almasına karşı gelmeyecek,

♦ Hazine gelirlerinin, kanunlara uygun olarak toplanması sağlanacak,

♦ Padişah aşırı vergi koymayacak, eşit ve adaletli vergilendirme yapılacak,

♦ İstanbul’da bir isyan çıktığında ayanlar emir beklemeden İstanbul’a gelerek padişaha yardım edecektir.

Sened-i ittifak’ın Sonuçları

♦ Ayanlar hukuki bir statü kazanarak resmileşmişlerdir.

♦ Osmanlı padişahı tarihte ilk kez bazı yetkilerini bir başka zümre ile payLaşmak zorunda kalmıştır.

♦ Ayanların yeniçerilere karşı bir denge unsuru olması amaçlanmış, fa­kat merkezi otoriteye karşı yeni bir güç odağının ortaya çıkmasına neden olunmuştur.

♦ Sened-i İttifak’ın yönetimde yeni sorunlara neden olacağını düşünen II. Mah­mut, İstanbul’da çıkan ve Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesiyle sonuç­lanan yeniçeri isyanında ayanLarın yardıma gelmemesini bahane ederek,Se- ned-i ittifak’ı yürürlükten kaldırmıştır (1808).

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text