Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Reklamcılık Nedir?, Reklamcı Ne İş Yapar?

/
/
/
134 Views

Reklamcılık Nedir?

Reklamcılık ;bir ürün ya da hizmet için en inandırıcı satış mesajını, olabilir en düşük maliyetle olası müşterilere ulaştırmaktır. Reklamcılık, serbest piyasanın dinamizmi içerisinde üretici ile tüketici arasında­ki iletişimi, çok daha kısa yoldan ve tüketiciyi satın alma konusunda motive ede­bilecek görüntü, ses düzeni ve müzik gibi etkileyici olan estetik unsurları da kul­lanarak başarabilen önemli bir tutundurma karması elemanıdır.

Reklamcılık, belirli bir hedef pazarı oluşturan bireyleri/izleyicileri ürünlere, hiz­metlere, organizasyonlara ya da fikirlere dair bilgilendirmek ya da ikna etmek amacıy­la firmaların, kâr amacı gütmeyen kuruluşların, kamu kurumlarının ve bireylerin ikna edici mesajlarını ve duyurularım kitle iletişim araçlarından zaman ve yer satma alarak yerleştirmeleridir.” 

Bu iki tanım arasındaki farklılık ilk bakışta bile göze çarpacak kadar büyüktür. Sadece niceliksel açıdan değil, niteliksel açıdan da bu değişimi gözlemlemek müm­kündür.reklamcilik

Amerikan Pazarlama Birliğinin iki tanımı arasındaki farklar bize reklamcı­lığın ne şekilde geliştiğini ve değiştiğini anlatmaktadır:

♦ Günümüzde, reklam sadece bir ürün, hizmet ya da fikre dair değildir; orga­nizasyonlar ve kuramlara dair de olabilir.

♦ Günümüzde reklam, ikna etmeyi ya da bilgilendirmeyi amaçlar.

♦ Geçmişteki fikrin, hizmetin bedelinin ödenmesinin yanında, günümüzde reklamda zaman ve yer satın alma vardır.

♦ Yaşanan teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlerin tanıma yeterince dahil edilmediğini görebiliriz. Bu da aslında reklamcılığın tanımının, yeniden yapılandı­rılması ve çerçevesinin doğru bir biçimde çizilmesini gerekmektedir.

♦Reklamda yer ve zaman satın alma kesinlikle olan ve olması gereken bir zorunluluk değildir. Yaşanan teknolojik ve kültürel değişimler bunun en büyük ispatıdır. Günümüz dünyasında, İnternet’in ve sosyal medyanın ge­lişmesiyle birlikte, markalar reklamlarını İnternet’te, sosyal medya kanalla­rında istedikleri zaman istedikleri yerde yaymlayabilmektediıier. Dolayısıy­la, artık reklam tanımında yer ve zaman satın alınması bir zorunluluk ola­rak sunulmamalıdır.

♦Sosyal medyanın ve İnternet’in gelişimi ile markalar artık, reklamlarını sade­ce İnternet’te de yayımlayabilmektedirler. Dolayısıyla reklam artık sadece geleneksel medya ile sınırlı değildir.

♦ Reklamlar artık sadece marka tarafından oluşturulmamaktadır. Tüketici de markaya olan bağlılığını, aidiyetini ve “tutku” sunu, o marka için kendisi reklam yaparak ya da yapılacak reklam için içerik oluşturarak ve sağlayarak gerçekleştirebilmektedir. Bu durum da tüketici tarafından oluşturulan rek­lam kavramını ortaya çıkarmaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text