Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Reklam Nedir? İyi Bir Reklam Nasıl Yapılır?

/
/
/
125 Views

Reklam Nedir?

Reklam, pazarlama iletişiminin ve tutundurma karmasının üzerinde en çok konu­şulan, tüketicinin en sık karşısına çıkan araçlarından biridir. Reklamcılık genellikle şu şekilde tanımlamıştır: “Kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir ile­tişim biçimidir ve şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır”. Reklam, bir ürüne/hizmete dair bir mesajı sözlü ya da görüntülü olarak pazara sunmak için yapılan faaliyetlerdir.

Reklam, tüketiciyi satın almaya yöneltmek amacıyla, ürünler konusunda fikirler oluşturulması ya da iletilmesidir. 

Diğer Bir İfadeyle Reklam; herhangi bir ürün, hizmet ya da fikirle ilgili, kitle iletişim araçları aracılığıyla bedeli ödenerek yapılan kişisel olmayan, sponsoru bel­li olan tanıtım ve tutundurma çabalarıdır.

 Reklamın üç işlevi vardır:

♦ Bir hatırlatıcı rolü oynayıp marka farkındalığını uyararak satın almayı ve markanın kullanımını sağlar; olumlu bir tutum yaratır.

♦ Sonraki reklamlarla tutumu pekiştirir. 

♦Markanın, penetrasyonunu ve satın alma sıklığını arttırır, rakiplerle rekabet içerisindeyken sürdürebilmesi için mevcut durumu korumada savunmacı bir rol oynar.

Reklam, bir iletişim biçimi olmasının yanında, istenilen etkiyi/etkileri yaratmak için iletişim biçimlerinin kullanılmasının bir yoludur.reklam1

Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklam

Çağdaş pazarlama anlayışı içerisinde işletmelerin hedef kitleleriyle kurmak istedik­leri satış ve ilişki yönlü iletişimin bir bileşeni olarak reklam, vazgeçilmez bir pazar­lama iletişimi aracıdır.

Günümüz pazarlarının çoğunun temel özelliği yoğun rekabet ortamıdır. Böyle ortamlarda, firmaların ürettikleri ya da satmaya çalıştıkları ürün ve hizmetleri iyi bir şekilde tanıtamaması, ürün özellikleri ve nitelikleri ne olursa olsun, işletme açısın­dan başarısız sonuçlara neden olacaktır. Çünkü işletmelerin mevcut ya da potansi­yel tüketicilerle etkin bir iletişim kurmaları zorunluluktur. Bu gerçeğin önemini kavrayamayan işletmeler, üretim faaliyetlerinde ne kadar verimli ve rasyonel olur­larsa olsunlar pazarlamadan beklenen başarıyı sağlayamayacakları için tüketicileri­ni de tatmin edemeyeceklerdir.

Tüketici açısından ise reklam, pazara sunulmuş binlerce ürün içinden tüketici­nin kendi yararına en uygun ve rasyonel olanı tercih etmesine yardımcı olan bir rehber görünümündedir. Günümüz tüketicisi için reklam, ürün ve hizmetleri tanı­tan ve nereden, nasıl, ne fiyatla elde edebileceğini ve ne şekilde kullanılacağını ta­nımlayan ve dolayısıyla tüketiciye zaman kazandıran bir iletişimdir.

Tüketicilere gönderilen çeşitli mesajları içeren ve bu yolla onların davranışları­nı etkilemeye çalışan reklam için, “etkileyici iletişim süreci” tanımlamasını yapmak da mümkün görünmektedir. Bu yönüyle reklam; enformasyon akışında kaynaktan alıcıya ulaştırılmaya çalışılan mesajın ürün ya da hizmet hakkında bilgi içermesi ve bu bilgi içeren kodlamaların alıcının repertuarında anlam ifade etmesi sonucunda ikna edilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Bu ikna etme süreçlerini şu şekilde sıra­lamak mümkündür:

♦ Rakipler arasında en fazla bu üründen yararlanabileceğine inandırmak,

♦ Ürünün yeni bir kullanış tarzını göstermek,

♦ Tüketiciyi ürün sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtarabileceğine inan­dırmak,

♦ Ürünü hatırlatıcı sembol ve işaretleri yerleştirmek.

Reklamın en temel amacı, satışlara olumlu yönde katkı sağlamak olsa da rek­lamdan beklenen, bu temel amacı gerçekleştirmenin yanı sıra, işletmenin pazarla­ma hedeflerine dönük daha kapsamlı birtakım sorunlarına da çözüm bulmasıdır.

Bu noktada, reklamın bir pazarlama iletişimi öğesi olarak yapabileceklerini gör­mek gerekmektedir :

♦ Tüketiciyi bir ürün ya da hizmetle ilgili daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder.

♦ Tüketiciyi bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürü­nün kullanıcıya/satm alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konularında bilgilendirir.

♦ Söz konusu markanın hâlâ aynı olduğunu, aynı faydaları sağlayacağını, mar­kanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, müşterinin güvenini tazeler.

♦ Tüketiciyi, ürünü denemeye hazırlar. Burada, çoğu kez reklamın içeriği tek bir satış promosyonu etkinliğidir.

♦Yeni bir marka imajı tasarlamak, bir marka imajını korumak, markanın arzu edilmeyen imajım değiştirip yerine yenisini koymak.

Reklamdaki Değişim

Günümüzde teknolojik ve kültürel bir değişim yaşıyoruz. Üstelik bu değişim, sa­dece ulusal değil, küresel boyutta da gözlemlenebilir ve hissedilir boyutta yaşan­maktadır. Özellikle İnternet’in hayatımıza girmesi ve sosyal medya kanallarının po­pülerleşmesi, bu değişimi ve gelişimi desteklemektedir. Haberler, bundan on yıl önceye göre daha hızlı yayılıyor. Her geçen gün daha fazla enformasyona maruz kalıyoruz. İnsanlar sosyal medya ortamlarında beğenilerini, beğenmeyişlerini ve hatta nefretlerini birbirleriyle paylaşıyor, birbirlerine akıl danışıyor, fikir alışverişin­de bulunuyorlar. Dolayısıyla reklamlar da bu değişim ve gelişimle birlikte değişi­yor ve gelişiyor. Bu durum doğrultusunda da reklamın tanımının tekrar gözden ge­çirilmesi gerekmektedir.

İlk yapılan tanımlardan yola çıkarsak reklamdaki değişimi de daha kolay ve da­ha doğru bir biçimde gözlemleme imkânına sahip oluruz. Örneğin, Amerikan Pa­zarlama Birliğinin 1960 yılındaki tanımına göre reklam, herhangi bir ürünün, hizme­tin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedeli kimin ödediği anlaşılacak biçimde ger­çekleştirilen, kişisel iletişim/satış dışındaki tanıtım faaliyetleridir. Bu tanım 1960’larda teknolojik, sosyal ve kültürel boyutta yeterli görülebilir. Ancak, 2012 yılma ge­lindiğinde Amerikan Pazarlama Birliği, reklam tanımını şu şekilde değiştiriyor:

Reklam üretici ile tüketicinin konuşabildiği, üreticinin tüketiciye kendini ve ürünlerini anlatabildiği, neyi, neden, nerede, hangi koşullarda, kime, niçin üretti­ğini aktarabildiği bir iletişim biçimidir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text