Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Peters ve Waterman Modeli

/
/
/
120 Views

Peters ve Waterman Modeli, Peters ve Waterman Modeli Nedir?, Peters ve Waterman Modelinin Özellikleri, Peters ve Waterman Modeli Hakkında Bilgi

PETERS VE WATERMAN MODELİ

Tom Peters ve Robert Waterman, örgüt kültürü ve başarı arasındaki ilişkiyi anlamak için Amerika’daki başarılı şirketler arasından seçtikleri örnek şirketler üzerinde araştırma yapmışlardır. Peters ve Waterman araş­tırmalarında işletmeleri başarıya ulaştıran temel kültürel değerleri sekiz faktör ola­rak belirlemişlerdir. Bunlar:

Peşin Hükümle Eylemden Yana Olma: işletmelerde yöneticiler başarılı ola­bilmek için kararlarını daha hızlı olarak vermelidir. Kararları geciktirmek iş­letmelere zarar verebilir.

Müşterilerle Yakın İlişki: Müşterilerine yakın olan ve değer veren işletmeler diğer işletmelere göre daha başarılı olurlar. Bunun nedeni müşterilerin ürün­ler hakkmdaki görüş ve düşüncelerinin işletmelerin faaliyetlerini düzenle­melerinde etkili olmasıdır.

Özgür Düşünce ve Girişimciliği Destekleme: İşletmelerin başarılı olabilmele­ri için yaratıcılığı desteklemeleri ve bürokrasiyi mümkün olduğunca azalt­maları gerekmektedir, işletmelerde özgür düşünce ve girişimciliği destekle­mek için işletme içi sözlü aktarılacak hikâye ve mitlerin önemi büyüktür.

Üretimi İnsan Faktörünü Kullanarak Aktarma: işletmenin en önemli unsur­ları çalışanlar ve yöneticilerdir. Bu nedenle insan faktörünün en iyi biçimde kullanılması işletmelerde başarıyı arttırmaktadır.

Yöneticilerin İşin Yapılışıyla ve Bölümlerle Yakın İlişkisi: Peters ve Waterman araştırdıkları işletmelerdeki üst yöneticilerin şirketin diğer bölümleriyle iliş­ki içinde olmadıklarını saptamışlardır, işletmelerde başarı için bir koşul da yöneticilerin her konuda bilgili olması ve her bölümün yaptıklarından ha­berdar olmasıdır.

Sadece En İyi Yapılan İşe Bağlı Kalıp Onunla İlgilenmek: Başarıda en önem­li koşullardan bir tanesi de işletmelerin kendi başarılı oldukları işleri ve üre­timleri ile ilgilenmesi ve diğer iş alanlarına yönelmemesidir.

Yalın Biçim Az Kurmay: Peters ve Waterman’a göre işletmede çalışan kişi­lerin sayısından çok gösterdikleri performanslar önemlidir, iyi yönetilen iş­letmelerde önemli olan konu yöneticinin işletme başarısına etkisidir.

Hem Gevşek Hem De Birbirine Bağlı Sıkı Bir Organizasyon: işleme içindeki çalışanların birbirini anlaması ve işletme değerlerine inanması sıkı bir orga­nizasyonu, çalışanlara! az sayıda kural ve yönetmeliklerle karşı karşıya kal­ması ise gevşek organizasyonu ifade etmektedir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text