Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pazarlamada Hedef Kitle Nedir?, Nasıl Belirlenir?

/
/
/
156 Views

Hedef Kitle Nedir?

Hedef kitle, halkla ilişkiler çalışması ile içsel ya da dışsal olarak ulaşmak, etkile­mek istenen kişileri kapsar. Hedef kitle, kaynak tarafından homojen nitelikler taşı­dığı ve birlikte hareket ettiği varsayılan, ortak sorun ya da amaçları paylaşan ve or­tak çıkarlarının bilincinde olan insan gruplarıdır. Bu grupları belirleyen demogra­fik, sosyoekonomik, kültürel ve kişisel özellikler vardır. Hedef kitleler halkla iliş­kiler için aynı zamanda geri bildirim kaynaklarıdır.

Halkla ilişkiler, uygulamada daha stratejik hâle gelmiştir. Alıcılar, eksiksiz bir biçimde hedeflenmektedir ve bazı durumlarda mesajlar bireysel düzeyde olacak şekilde kişiselleştirilmektedir.

Hedef kitle, coğrafi, demografik, psikografik kriterlere göre bölümlenebilir. İn­sanların bulundukları yere göre coğrafi bir bölümleme, yaş, cinsiyet, iş, ailenin bü­yüklüğü, ailedeki çocukların yaşları, ailenin çekirdek ya da kalabalık oluşu ve eği­timlerine göre demografik bölümleme, psikolojik ya da yaşam biçimi özelliklerine göre psikografik bölümleme, karar verme sürecindeki rollerine, siyasal ve ekonomik güçleri ve benzeri kriterlere göre bölümlenir.

Hedef kitle bölümlemesi, kuruluşun iç hedef kitlesi ve dış hedef kitlesi olarak iki başlık altında da incelenebilir.

Dış Hedef Kitleler

Dış ilişkiler, müşterilerin kuruluşu görmelerini sağlayan iletişim kanalı olduğu için önemlidir. Bundan dolayı, avantajlı bir pazarlama çevresi yaratmak için iyi bir dış ilişkiler geliştirilmelidir. Organizasyonların dikkate alması gereken çeşitli dış hedef kitleler vardır.

İç Hedef Kitlelerhedef-kitle

İç hedef kitleyi oluşturan kişi ya da grupları şu şekilde sıralayabiliriz: Çalışanlar, or­taklar ve yatırımcılar, kuruluş üyeleri, yönetim ekibi, potansiyel çalışanlar, çalışan­ların aileleri, sendika üyeleri, emekliler ve işten ayrılanlar.

Hedef Kitlenin Özellikleri

İnsanların güdüleri yüzyıllar boyunca çok az değişim göstermiştir. 21. yüzyıla gir­mekle beraber hâlâ, sevmeye, nefret etmeye, ibadet etmeye, yiyecek ve barınma için çalışmaya, ailemizi korumaya, başkalarının ihtiyacını karşılamaya devam et­mekteyiz. Bu güdüler sabit kalsa da alıcıların belli bakış açıları ve tutumları zaman içinde değişime uğramıştır. Çeşitli açılardan bakıldığında günümüz alıcılarının eği­limleri, önceki kuşaklardan aşağıda yer alan alanlarda farklılaşmaktadır (Wilcox ve Cameron, 2006):

♦ Hedef kitle giderek artan bir şekilde görselliğe odaklanmaktadır: Televizyo­nun günlük hayattaki etkisi, kişilerin gittikçe görsel eğilimli olmalarının en önemli nedenidir. Birçok kişi, haberleri televizyon ekranından elde etmek­tedir. Eğitim seviyesi düşük kişiler de hakla ilişkiler çalışmasının hedef kit­lesi olabileceğinden, bu gruptaki kişilere mesaj iletebilmenin en etkili yolu görselliği kullanmaktır.

Basit konular için coşkulu bir destek oluşturması: Birçok kişi, popüler olan basit bir konuyu destekleme ya da ona karşı gelme konusunda o kadar is­tekli olur ki ülkede ihtiyaç duyulan sosyal ve politik dengeleri gözden kaçı­rabilirler. Bu tür abartılı davranışlar, amaçlarına aykırı olan çeşitli halkla iliş­kiler sorunlarına neden olabilir.

Kişilik ve şöhret üzerine odaklanma: Yıldız sporcular, TV ve film yıldızları, müzik sanatçıları bazı hayranları tarafından neredeyse tapılan kişiler duru­mundadır. Yıldızlar bazı ilkeleri benimsediğinde hayranları da onları körü körüne izlerler. Bu durum arttıkça yıldızlar, sözcü ve para toplayacak kişiler şeklinde görülmeye başlar.

Otoriteye karşı duyulan güvensizlik: Kişiler, abartılmış politik vaatlerle bo­ğulduğundan, çok fazla finansal hile gördüğünden ve çok sayıda yanıltıcı reklama maruz kaldığından artık okuduklarına ya da duyduklarına doğru­dan güvenmemektedir. Kuşkucu olmaya ve dedikoduya inanmaya yönelik eğilim göstermektedir. Böyle bir durumdaysa savunulabilir, mantıklı bir at­mosfer yaratacak halkla ilişkiler çalışmaları yapılmalıdır.

Halkla ilişkiler açısından uluslararası hedef kitlenin hızla büyümesi: Dünya çapındaki şirketlerin büyümesi ve küçük şirketlerin genişleyen yabancı pa­zarlara açılması, halkla ilişkilerde yeni alanlar yaratmıştır

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text