Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Panslavizm Hareketleri ve Balkan Bunalımı

/
/
/
189 Views

Panslavizm Hareketleri ve Balkan Bunalımı

♦ Ortodoks ve Slav kökenli ulusların Rusya’nın egemenliği altında birleşmesini amaçlayan ve 19. yüzyılda ortaya çıkan siyasal harekete “panslavizm” deniL­miştir.

♦ Rusya, Balkanlarda Slav ırkından olan milletleri birleştirmeye yönelik ola­rak Panslavizm politikasını izleyerek Slavları Rusya liderliğinde birleştirme­ye çalışmıştır.

♦ Kurulan gizli cemiyetler pansLavizm düşüncelerinin Balkan milletleri ara­sında yayılmasını sağlamış, bu propagandaların sonucunda köylülerin vergi vermek istememeleri nedeniyle Hersek’te Osmanlı Devleti’ne karşı isyan çık­mış (1875), HersekliLerin ardından Sırplar ve Bulgarlar da isyan etmişlerdir. Bu şekilde başlayan gelişmeler tarihe “Balkan Bunalımı” olarak geçmiştir.

♦ Osmanlı kuvvetleri isyancılara karşı başarılı olunca, Sırplar Avrupa’dan yar­dım istemiş, Rusya ise Osmanlı Devleti’ne bir uLtimatom vererek ateşkes ya­pılmasını istemiştir.

♦ Rusya ile OsmanLı DevLeti arasında yeni bir savaş çıkmasını istemeyen Av­rupa devletleri, durumu görüşmek amacıyLa İstanbul’da bir konferans top­lamaya karar vermişlerdir.

♦ OsmanLı Devleti Kanun-ı Esasi’yi yürürlüğe koyup I. Meşrutiyeti ilan ederek AvrupalI devletlerin içişlerimize karışmasını önlemeyi ve konferansın top­lanma nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

♦ Avrupa devletlerinin delegeLeri, bu geLişmeyi dikkate almadan çalışmaları­nı devam ettirmişLer ve Osmanlı Devleti’nden; Sırbistan ile Karadağ’daki kuvvetlerini çekmesini ve Bosna – Hersek ile Bulgaristan’a özerklik vermesi­ni istemişlerdir. 

♦ Osmanlı Devleti bu teklifLeri reddedince Rusya savaş için gerekli siyasi gi­rişimlere başlamış ve Avrupa devLetLerinden destek almaya çalışmıştır.

♦ Bu gelişmeler üzerine İstanbul Konferansı’na katılan devletler Londra’da bir protokol hazırlayarak Osmanlı Devleti’nden gereken ıslahatların yapılması­nı istemişlerdir.

♦ Osmanlı Devleti, Londra’da alınan kararları kabul etmeyince Rusya, Baserab- ya’ya asker sokarak savaşı başLatmıştır. (1877)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text