Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Ouchi Modeli Nedir

Ouchi Modeli, Ouchi Modeli Hakkında Bilgi, Ouchi Modelinin Özellikleri, Ouchi Modeli İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

OUCHİ MODELİ

William G. Ouchi örgüt kültürünü üç ayrı grup işletme üzerin­de çalışarak analiz etmiştir. Bunlar tipik Amerikan şirketleri, tipik Japon şirketleri ve Z tipi Amerikan şirketleridir. Ouchi’ye göre tipik Japon şirketlerinin ve Ameri­kan Z tipi şirketlerinin kültürel yapısı, tipik Amerikan şirketlerinden büyük farklı­lık göstermektedir. Z tipi Amerikan şirketleri, güdüleme, kalite, verimlilik ve iş gü­cü açısından Japon işletmelerine benzer Amerikan işletmelerini ifade etmektedir. Japon ve Amerikan Z tipi şirketler, tipik Amerikan şirketlerinden çok daha başa­rılıdır.

Ouchi, modelinde yedi temel nokta üzerinde durarak bu üç şirket grubunu ba­zı unsurlara göre karşılaştırmıştır:

İşgörene Bağlılık: Tipik Japon işletmelerinde çalışanlar işten çıkarılmama ga­rantisi ile çalışırken, Amerikan Z tipi şirketlerde yöneticiler veya işçiler an­cak başarılı olmadıkları veya yeterince iyi performans göstermediklerinde iş­ten çıkarılırlar. Buna karşın tipik Amerikan şirketlerinde çalışanlar her an iş­ten çıkarılacakları düşüncesi ile çalışırlar.

Değerlendirme: Tipik Japon şirketlerinde ve Amerikan Z tipi şirketlerde ça­lışanlar devamlı ve uzun süreler boyunca değerlendirmeye alınırlar ve terfi daha yavaştır. Tipik Amerikan işletmelerinde ise değerlendirme kısa sürede yapılır ve hızlı terfi vardır.

Kariyer Gelişimi: Tipik Japon ve Z tipi Amerikan şirketlerinde çalışanların beceriler geliştirmesi ve kariyer gelişimi en önemli değerlerken, tipik Ame­rikan şirketlerinde çalışanların gelişimi fazla değer taşımaz ve ihtisaslaşma önemlidir.

Denetim: Tipik Japon ve Amerikan Z tipi işletmelerinde kontrol yöneticiler tarafından gizli olarak yapılırken tipik Amerikan şirketlerinde kontrol açık olarak belirli kurallara göre yapılır.

Karar Verme: Japon ve Amerikan Z tipi şirketlerinde karar verme fikir birli­ğine dayanırken, tipik Amerikan şirketlerinde genellikle kararın sorumlulu­ğu tek bir kişinin sorumluluğuna bırakılır.

Sorumluluk: Tipik Japon şirketlerinde karar almada bireylerden çok grupla­rın sorumluluğu önem taşımaktadır. Z tipi ve Amerikan şirketlerinde karar almada bireylerin sorumlulukları önemlidir ve çalışanlardan bireysel karar­lar almaları beklenmektedir.

Çalışanlara İlgi: Tipik Japon şirketlerinde ve Z tipi Amerikan şirketlerinde temel bir değer, yöneticilere ve çalışanlara iş yaşamı ve özel yaşamları ile il­gili ilgi göstermek ve samimiyet kurmaktır. Buna karşın tipik Amerikan şir­ketlerinde insanlara ilgi daha dar anlamdadır ve çalışanın çalışma yaşamı ile kısıtlıdır. İş dışındaki yaşam örgütün ilgi alanı dışındadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir