Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Ouchi Modeli Nedir

/
/
/
129 Views

Ouchi Modeli, Ouchi Modeli Hakkında Bilgi, Ouchi Modelinin Özellikleri, Ouchi Modeli İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

OUCHİ MODELİ

William G. Ouchi örgüt kültürünü üç ayrı grup işletme üzerin­de çalışarak analiz etmiştir. Bunlar tipik Amerikan şirketleri, tipik Japon şirketleri ve Z tipi Amerikan şirketleridir. Ouchi’ye göre tipik Japon şirketlerinin ve Ameri­kan Z tipi şirketlerinin kültürel yapısı, tipik Amerikan şirketlerinden büyük farklı­lık göstermektedir. Z tipi Amerikan şirketleri, güdüleme, kalite, verimlilik ve iş gü­cü açısından Japon işletmelerine benzer Amerikan işletmelerini ifade etmektedir. Japon ve Amerikan Z tipi şirketler, tipik Amerikan şirketlerinden çok daha başa­rılıdır.

Ouchi, modelinde yedi temel nokta üzerinde durarak bu üç şirket grubunu ba­zı unsurlara göre karşılaştırmıştır:

İşgörene Bağlılık: Tipik Japon işletmelerinde çalışanlar işten çıkarılmama ga­rantisi ile çalışırken, Amerikan Z tipi şirketlerde yöneticiler veya işçiler an­cak başarılı olmadıkları veya yeterince iyi performans göstermediklerinde iş­ten çıkarılırlar. Buna karşın tipik Amerikan şirketlerinde çalışanlar her an iş­ten çıkarılacakları düşüncesi ile çalışırlar.

Değerlendirme: Tipik Japon şirketlerinde ve Amerikan Z tipi şirketlerde ça­lışanlar devamlı ve uzun süreler boyunca değerlendirmeye alınırlar ve terfi daha yavaştır. Tipik Amerikan işletmelerinde ise değerlendirme kısa sürede yapılır ve hızlı terfi vardır.

Kariyer Gelişimi: Tipik Japon ve Z tipi Amerikan şirketlerinde çalışanların beceriler geliştirmesi ve kariyer gelişimi en önemli değerlerken, tipik Ame­rikan şirketlerinde çalışanların gelişimi fazla değer taşımaz ve ihtisaslaşma önemlidir.

Denetim: Tipik Japon ve Amerikan Z tipi işletmelerinde kontrol yöneticiler tarafından gizli olarak yapılırken tipik Amerikan şirketlerinde kontrol açık olarak belirli kurallara göre yapılır.

Karar Verme: Japon ve Amerikan Z tipi şirketlerinde karar verme fikir birli­ğine dayanırken, tipik Amerikan şirketlerinde genellikle kararın sorumlulu­ğu tek bir kişinin sorumluluğuna bırakılır.

Sorumluluk: Tipik Japon şirketlerinde karar almada bireylerden çok grupla­rın sorumluluğu önem taşımaktadır. Z tipi ve Amerikan şirketlerinde karar almada bireylerin sorumlulukları önemlidir ve çalışanlardan bireysel karar­lar almaları beklenmektedir.

Çalışanlara İlgi: Tipik Japon şirketlerinde ve Z tipi Amerikan şirketlerinde temel bir değer, yöneticilere ve çalışanlara iş yaşamı ve özel yaşamları ile il­gili ilgi göstermek ve samimiyet kurmaktır. Buna karşın tipik Amerikan şir­ketlerinde insanlara ilgi daha dar anlamdadır ve çalışanın çalışma yaşamı ile kısıtlıdır. İş dışındaki yaşam örgütün ilgi alanı dışındadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text