Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Osmanlı Devletinde En Uzun Yüzyılın (1800-1909) Önemli Olayları

/
/
/
83 Views

1838 Baitalimanı Ticaret Antlaşması

 • OsmanLı Devleti, Rusya ile Hünkar iskelesi Antlaşması’m imzalayarak top­raklarını Mehmet Ali Paşa’ya karşı güven altına almış, fakat OsmanlI – Rus yakınlaşması İngiltere ve Fransa’nın tepkisine neden olmuştur.
 • Bu dönemde Fransa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşayı kullanarak Do­ğu Akdeniz’de etkinliğini artırmak istiyordu.

Boğazlar Sorunu

 • Mısır sorununun çözümlenmesinden sonra 1841 yılında Hünkar iskeLesi Ant- laşması’nın süresi dolmuştur. Bunun üzerine Boğazlar konusu Londra Kon­feransımda ele alınmıştır.
 • Londra Konferansı’na; İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya, Prusya ve Osman­lI DevLeti temsilcileri katılmıştır.
 • Görüşmeler sonunda Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır (1841)

Londra Boğazlar Sözleşmesi (1841)

 • Boğazlar, Osmanlı egemenliğinde olacak,
 • Barış zamanında Boğazlar’dan yabancı savaş gemisi geçmeyecek, savaş­larda ise Osmanlı Devleti Boğazları istediği gibi açıp kapayabilecekti.

Mülteciler Sorunu

 • 1848’de Avusturya’nın, sınırları içinde yaşayan Macar milliyetçilerine, Rus- lar’ın ise Leh milliyetçilerine baskı yapmaları üzerine; Macar ve Leh (Polon­ya) milliyetçiler, Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.
 • Bu durum OsmanLı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında problem oluş­turmuştur. Osmanlı Devleti kendisine sığınan müLtecileri İngiltere ve Fran­sa’nın desteğini alarak geri vermemiştir.

Kırım Savaşı (1853 – 1856)

 • Rus Çarı I. Nikola’nın 1851’de İngiliz elçisine sunduğu Osmanlı topraklarını paylaşalım teklifinin reddedilmesi üzerine Rusya’nın tek başına amaçlarına ulaşmak için harekete geçmesi savaşın başlamasına neden olmuştur,
 • Sinop Baskını (1853) sonucu Osmanlı donanması Ruslar tarafından yakılın­ca Boğazların Rus tehditi altına girmesi nedeniyle İngiltere ve Fransa Os­manlI Devleti’nin yanında Rusya’ya karşı savaşa girmiştir. (1854)
 • Osmanlı Devleti ile müttefiklerinin cepheLerde başarılı olması üzerine Os­manlI Devleti, Rusya, Ingiltere, Fransa, Piyemonte, Avusturya ve Prusya’nın katılımıyla Paris’te Barış Konferansı toplanmış ve savaşlara Paris Antlaşma­sı (1856) ile son verilmiştir.

Paris Antlaşması’nın Sonuçları

 • Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri bir süre için engellen­miştir.
 • Osmanlı Devleti, bir Avrupa devleti sayılmış ve toprak bütünlüğü Av­rupalI devletlerin garantisi altına alınmıştır.
 • Islahat Fermam’nın antlaşmada yer alması AvrupalI devletlerin Osman­lI Devleti’nin iç işlerine karışmalarına ortam hazırlamıştır.
 • Osmanlı Devleti ilk defa bu savaş esnasında Ingiltere’den dış borç al- mıştır.(1854)
 • Kapitülasyonların kaldırılması ilk defa bu konferansta gündeme gel-) miş fakat bir sonuç alınamamıştır.
 • Osmanlı Devleti ilk defa bir Avrupa devleti kabul edilmiştir.

İstanbul Konferansı (1876)

 • İstanbul Konferansı’na OsmanLı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya ve İtalya katılmıştır.
 • İstanbul Konferansının çalışmalara başladığı sırada Osmanlı Devleti I. Meş­rutiyeti ilan etmiştir. (23 Aralık 1876)
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text