Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Misyon Kısaca Nedir? Ne Anlama Gelir

/
/
/
177 Views

Misyon Nedir?, Misyon Ne Demek?, Misyon Kelimesinin Anlamı, Misyon Ne Anlama Gelir?, Misyon Örnekleri, Misyonun Özellikleri

MİSYON NEDİR?

 

Türk Dil Kurumunca tanımlanan misyon; “görev” ve “amaç” sözcükleriyle ifade edilmektedir. İşletme misyonu denildiğinde de ilk akla gelen açıklama, “var ol­ma nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler için var olma nedeni, strate­jik yönetim bakış açısı bağlamında “yapılan işin tanımı” ile başlamaktadır. Stratejik yönetim düşüncesi içinde işletmenin işinin ne olduğu, kimlere hizmet verdiği, han­gi pazarlarda yer aldığı gibi bilgiler doğrultusunda strateji oluşturma sürecinin ikin­ci adımı atılmış olur.

İşletme misyonunun yapılan iş ile bütünleşmesi P. Drucker’ın “yaptığımız iş ne­dir?” somsunun, “misyonumuz nedir?” sorusu ile benzer anlamda olduğunu açık­lamasına dayanmaktadır. Burada ifade edilmek istenen, işletmenin diğer işletme­lerden farklı olarak ne yaptığı, nerede olduğunun ortaya çıkarılarak bir varlık ne­deni ortaya konulmasıdır. Bu açıdan misyonu açıkça ifade edilmiş bir işletmenin, dolaylı olarak yaptığı işi de açıklayacağı bir durum söz konusudur.

Misyon bildirgesi ayrıca bir “işletme öğretisi” olarak da tanımlanabilmektedir. İşletmenin niyetinin ve amacının yer aldığı, felsefesinin, inançlarının, ilkelerinin de yaptığı işe yansıtılmasıdır. Bu şekilde hazırlanan bir misyon bildirgesi işletmenin varlık nedeni, ne olduğu ve nerede olmak istediği hakkında ipuçları barındırır. Tüm bu açıklamaları barındırdığı için geniş kapsamlı olmalıdır.

Misyon; bir işletmenin var olma nedenini açıklayan ifadeler bütünüdür.

Misyon Örnekleri

Migros Ticaret A.Ş

Yurt içi ve yurt dışında, müşteri odaklı; insana, topluma ve çevreye duyarlı, güvenilir olduğu ka­dar yenilikçi ve verimli yapısı ile yaşam kalitesini ileriye taşımada öncü rol üstlenmek; çalışanları­na, iş ortaklarına ve hissedarlarına uzun ömürlü ve tatmin edici getiriyi sağlayarak, büyüme ve operasyonel kârlılıkta sektör liderliğini sürdürebilmek.

Borusan Mannessmann Çelik

Boru endüstrisindeki uzmanlığımızla, yaşam kalitesini yükselten ürün ve hizmetler sunmak ve top­lumun ekonomik, sosyal gelişimini üst seviyelere taşımak.

Türk Hava Yolları

Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kim­liğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel ölçekte faal bir havayolu olmak.

Garanti Bankası

Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanları­mıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak.

Misyonun Niteliği

İşletmeler dış çevre ve iç çevre analizleri sonucunda misyon bildirgesi oluşturacak verileri elde ederler. Bu veriler doğmltusunda müşteriler, pazarlar ve ürün/hizmet- leri hakkında detaylı bilgiye ulaşırlar. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi misyon ifadeleri salt müşteri odaklı ya da sırf ürün odaklı olmamalıdır. Bu şekilde oluştu­rulan misyon, “büyümeyi maksimize etmek” ya da “yüksek kalitede ürünler sun­mak” gibi daha ziyade belirsiz ifadeleri barındırır. Bir işletme “en yüksek kaliteye ulaştığını nasıl belirleyebilir”i sorgular. Ackoff a göre bir işletme başarılı olabilmek için neler yapmaktadır düşüncesi ile bir misyon hazırlamalıdır ve bu misyon olum­lu, ileri görüşlü ve motive edici olmalıdır (Thompson ve Martin, 2005:70).

Bazı işletmeler, misyon ve vizyon ifadelerinden ziyade zamanlarını kârlılık üze­rinde yoğunlaştırmaktadırlar. Bu durum, işletmelerin o an bulundukları piyasa ko­şullarına ya da mali durumlarına odaklı olmaları ile açıklanabilir. Mevcut bir kârlı­lık düşüşü yaşayan bir işletme için misyon bildirgesi oluşturmak ya da misyonuna odaklanmak ilk tercih nedeni sayılmayabilir. Bu sebepten misyonun uzun dönem­li amaçları kapsadığı hatırlanmalıdır. Ayrıca başka bir bakış açısı ile bakılırsa; ne misyon/vizyon ne de kârlılık tek başına bir motivasyon aracı olamamaktadır. Çün­kü çalışanlar açısından kârlılık kendilerinin kazandığı, daha sonra yönetimin bunu kullanıp hissedarlara dağıttığı bir olgu olarak görülebilir. Bu açıdan misyon ve viz­yon ifadelerinin özellikle çalışanlar açısından paylaşılan bir değer olması motivas­yonu güçlendirecektir. Ancak bu şekilde ortak bir paydada buluşulabileceği dü­şüncesi hakim olabilir.

Misy7on ifadelerinin, kârlılık amacı ile kurulmuş ticari işletmelerin stratejilerinin oluşturulmasında temel oluşturduğundan bahsetmiştik. Bununla birlikte, birçok kâr amacı gütmeyen organizasyonlar için de aynı dumm geçerlidir. Devlet kuru­luşları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu hizmeti veren örgütler için de misyon bildirgesi var olabilmektedir. Bu tür örgütler varlık nedenlerini, hizmet ver­dikleri kitle için değer yaratan faaliyetlerini misyonlarında açıkça belirtmektedirler.

Misyonun Özellikleri

Örgütsel misyon içerisinde aşağıdaki unsurlar yer alabilmektedir:

 • “Faaliyet alanımız nedir?” veya “ne olmalıdır?” sorularının yanıtını içerir.
 • Yapılan iş tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır
 • Örgütün ilişkide bulunduğu kitleler, pazarlar, ürettiği ürünler hakkında bil­gi verilebilir.
 • Örgüt çalışanları, tüm paydaşlar ya da toplumun geneli ile olan ilişkisi yan- sıtılabilir.
 • Yapıcı, pozitif ve motive edici olması yön verici bir pusula işlevine sahip ol­masına katkıda bulunur.
 • Misyonun, örgüte özgü olması gerekir.
 • Kısa dönemden ziyade uzun dönemi kapsaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen özelliklerden yola çıkarsak bir misyon içerisinde: “o işlet­menin durumunun açıklanması”, “paydaşları”, “değer ve inançları” unsurlarının ön plana çıktığı açıkça görülmektedir. Bir işletmenin “faaliyet alanının belirli ol­ması”, onun aynı zamanda ancak uygun alternatiflerle ilerleyebileceğinin bir gös­tergesidir. Kısacası faaliyet alanının sınırlarının da bir nevi belirgin olabilmesi önemlidir. İşlevsel olmayan bir misyon bildirgesi işletmenin yanlış stratejilere eğil­mesine neden teşkil edebilir. Özetle misyon bildirgesi işlevsellik olgusunu barın- dırmalıdır. Örneğin, Migros A.Ş.’nin, bilgisayar üretimi gibi bir alana girmesine olanak tanımamalıdır.

İşletmenin paydaşları; çalışanlar, yöneticiler, hissedarlar, yönetim kurulu üyele­ri, müşteriler, tedarikçiler, birlikler, rakipler, devlet, toplum, işletmenin stratejilerin­de önemli yer tutan, bu stratejileri dolaylı yoldan etkileyen ve aynı zamanda etki­lenen gruplardan oluşmaktadır. Her paydaş grubunun işletmeden beklentisi veya ilgi duyduğu konu farklılık arz etmektedir. Toplum; sosyal sorumluluğa ilgi göste­rirken hissedarların kârlılık peşinde koşmaları buna örnek teşkil etmektedir. Dola- yısı ile iyi bir misyon bildirgesi, çeşitli paydaşların taleplerini aynı şekilde dikkate alarak taleplere cevap verebilecek şekilde oluşturulmalıdır.

Değer ve inançlar ise; yapılan iş birbirinin aynısı olsa dahi her işletmenin de­ğerleri ve inançları farklıdır. Bu sayede de misyonları kendilerine özgü olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda bu farklıları sayesinde diğer işletmelerden ayrılabileceklerdir.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text