Mevlana Kimdir Kısaca Hayatı

Mevlana’nın Hayatı Kısaca

Asıl adı Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin el Belhî, laka­bı Celaleddin ve Anadolu’ya yerleştiği için Roma
ülkesinde sâkin anlamındaki nisbesiyle Rumî ve efendimiz manasın­da Mevlana sıfatıyla anılan Celaleddin Rumî, 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh şehrinde doğdu. Babası Sultanu’l- Ulema Bahaeddin Veled kendisine Hüdavendigâr adını vermiş, sonraları Molla Hünkâr da denmiştir.


Çocukluğunda ailesi Belhi terk ederek Hicaz’a gitmek üzere yola çıkmış, bir süre kaldıkları Bağdad’ta Şihabeddin Sühreverdî ile kar­şılaşmışlardı. Hicaz’dan dönerken Şam, Malatya, Sivas, Ak­şehir ve Karamana uğramışlar ve Büyük Sultan I. Alâeddin Keykubad‘ın daveti üzerine tahminen 1221’de Celaleddin 14-15 yaşlarında iken Konya’ya yerleşmişlerdi. Belh’de Fahreddin Razi ile fikir münakaşaları yaptıkları gibi, Hicaz’dan Konya’ya gelirken de Feridüddin Attar ile de temasları ol­muştu. Attar’ın Esrarname adlı eserini bu sırada genç Celaleddin’e verdiği ve bu eserin onu etkilediği söyleniyor. Halep’te bulunduğu sırada Kemaleddin İbnü’l Adim‘den ders aldığı, oradan Şam‘a geçince Muhiddin İbn Arabi. Saadeddın Hammûye. Osman-ı Rumî. Evhadüddin Kırmam ve Sadreddin Konevî gibi büyük bilim, fikir ve tasavvuf erbabı kişilerle teması ve onlardan faydalandığı bilinmektedir. Bu cümleden olarak Arap dil ve edebiyatı, fıkıh, tefsir ve hadis ilimleri başta olmak üzere akli ve mevlananakli ilimlerden icazet al­mıştır.

Şam‘dan dönünce Seyyid Burhaneddin ledün ilminde olgunlaşması için onu bir hücreye kapatmış ve orada “üç erbaîn” geçirdikten sonra icazetini almıştır. Mevlana Sey­yid Burhaneddin’in ölümünden beş yıl sonra Sems-i Tebrizi ile karşılaştı. Bu sırada 62 yaşında olan Mevlana “zahirî ilim yolunda bütün hocalarını aşarak” büyük şöhrete kavuşmuş­tu. Şems ile karşılaşmak onun hayatında bir dönüm noktası oldu ve Mevlana bâtınî ilimlere Sems’ın telkini ile sarılmıştır. Bundan sonra bilhassa sûfîlik yönü ağır basmış, tasavvuf tabiri ile sılk-i Mevlevi’nin temelleri atılmaya başlanmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel