Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Lozan Barış Antlaşması (Önemi, Sonuçları, Maddeleri, Sınırlar, Özellikleri)

/
/
/
119 Views

Lozan Antlaşmasının Önemi Nedir?, Lozan Barış Antlaşmasının Maddeleri Nelerdir?, Lozan Barış Antlaşmasının Sonuçları Nelerdir?, Lozan Barış Antlaşmasına Göre Türkiye’nin Sınırları, Lozan Barış Antlaşmasının Özellikleri, Lozan Barış Antlaşması Ne Zaman Hangi Tarihte İmzalandı?

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

♦ Barış konferansının yeri konusunda Mustafa KemaL İzmir’i teklif ettiyse de kabul edilmemiş, İsviçre’nin Lozan şehrinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Konferansa; Türkiye, İngiltere, İtalya, Fransa, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya katılmıştır. Boğazlar ile ilgili konular görüşülürken de Sovyet Rusya ile Bulgaristan katılmış, ABD ise gözLemci olarak buLunmuştur.

♦ Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümeti’yle birlikte İstanbul Hükümeti’ni de Lozan Konferansı’na davet etmesi üzerine TBMM, Saltanatı kaldırarak kon­feransa tek heyetle katılmıştır.

♦ TBMM Hükümeti,temsilci olarak Mudanya Ateşkes Antlaşmasındaki başarı­sından dolayı ismet Paşa’yı göndermiştir.

♦ Türk tarafı Ermeni sorunu ve kapitülasyonlar konusunda taviz vermemeyi kararlaştırmıştır.

♦ İtilaf Devletleriyle Türkiye arasında Boğazlar, dış borçlar, savaş tazminatı, Musul meselesi, kapitülasyonlarla ilgili konularda anlaşmaya varılmadığın­dan Lozan görüşmeleri kesilmiştir.

23 Nisan 1923’te toplanan ikinci görüşmeler sonucunda antlaşma imzalanmıştır.

Antlaşmanın Maddeleri

Sınırlar

Suriye Sınırı

♦ Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması’na göre çizilmiştir.

Irak Sınırı (Musul Sorunu)

♦ İngilizlerle TBMM Hükümeti arasında daha sonra yapılacak ikili görüşme­lerle belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

♦ Irak sınırı 1926’da imzalanan Ankara Antlaşmasıyla aleyhimize çözümlenmiştir.

Yunan Sınırı

♦ Meriç Irmağı sınır kabul edilmiştir.

♦ Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Yunanistan’a bırakılmış, Oniki Ada ise İtalya’ya bırakılmıştır.

Bulgaristan Sınırı

♦ İstanbul (1913) ve Nöyyi Antlaşmaları (1919) esas alınmıştır.

Mısır ve Kıbrıs’ın Durumu

♦ Mısır ve Kıbrıs’ın İngiltere’ye ait olduğu kabul edilmiştir.

Savaş Tazminatları

♦ Dünya Savaşı nedeniyle İtilaf devletleri Osmanlı Devletinden savaş taz­minatı istemişlerdir. İti Laf devletleri savaş sırasında Almanya’da rehin tutu­lan 5 milyon Osmanlı altınını ve savaş sırasında İngiltere’ye sipariş verilen ve bedeli ödenen iki savaş gemisini savaş tazminatı olarak almışlardır.

♦ Böylece fiilen Osmanlı’nın elinde bulunmayan mallar karşılık gösterilerek savaş tazminatı ödenmiştir.

♦ Yunanistan ise Kurtuluş Savaşı’ndan dolayı Karaağaç’ı, savaş tazminatı ola­rak Türkiye’ye vermiştir.

Antlaşmanın Özellikleri

♦ Devletlerin eşitliği ilkesine uygun olarak imzalandığından günümüze kadar geçerliliğini sürdürmüştür.

♦ Askeri zaferden sonra siyasi zafer itilaf devletlerine kabul ettirilmiştir.

♦ Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ortaya konmuştur.

♦ Sömürge altındaki uluslara bağımsızlığı kazanma yolunda örnek olmuştur.

♦ Yeni Türk Devleti’nde yapılması düşünülen yeniliklere ortam hazırlanmıştır.

Azınlıklar ve Nüfus Mübadelesi

♦ Bütün azınLıkLar Türk vatandaşı kabul edilmiştir (Böylece içişlerimize müda­hale engellenmiştir).    ,

♦ Doğu Trakya ve Türkiye’deki Rumlarla, Yunanistan’daki Türkler değiştirilecek (Nüfus MübadeLesi).

♦ Yalnız Batı Trakya’daki Türkler ile İstanbul’daki RumLar mübadeleden muaf tutulacak.

Yabancı Okullar

Yabancı okulLarın eğitim ve öğretiminin Türk Hükümeti tarafından düzen­lenmesi kararlaştırılmıştır.

Kapitülasyonlar

♦ Kesin olarak kaldırılarak ekonomik bağımsızlığın sağlanmasına ortam oluş­turulmuştur.

♦ Türkiye’deki yabancı ticari kuruluşlara TürkyasaLarına uyma zorunluluğu ge­tirilmiştir.

Patrikhane

♦ İstanbul’da kalması ve Patrik seçiminde Türkiye’nin etkiLİ olması kararlaştı­rılmış ayrıca patrikhanenin siyasi yetkileri sona erdirilmiştir.

Osmanlı Borçları

♦ Dış borçLar, Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletler arasında paylaştırılmıştır.

♦ Düyun-ı Umumiye idaresi kaldırılmıştır.

Boğazlar

♦ Başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından idare edilmesi karar­laştırılmıştır.

♦ Boğazların her iki yanında belirli bir alanın silahsızlandırılması sağlanmıştır. Savaş ve barış zamanında savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi belli esas­lara bağlanmıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text