Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Kanun-i Esasi (Nedir, Önemi, Maddeleri İlan Edilme Nedenleri)

/
/
/
111 Views

Kanun-i Esasinin Önemi Nedir?, Kanun-i Esasinin En Önemli Maddeleri, Kanun-i Esasi Neden İlan Edildi?, Kanun-i Esasinin Sonuçları

Kanun-i Esasi’nin Önemli Maddeleri

♦ Kanun hazırlama ve padişahın onayına sunma, Ayan ve Mebusan Mecli- si’ne aittir.

♦ Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından belirlenir. Mebusan Meclisi üye­leri ise dört yılda bir yapılan seçimlerle, halk tarafından seçilir.

♦ Ayan Meclisi üyelerinin sayısı, Mebusan Meclisi üyeleri sayısının üçte bi­rini geçemez.

♦ Yürütme (hükümet) yetkisi, başında padişahın bulunduğu Bakanlar Kuru- lu’na aittir.

♦ Meclisi açma ve kapama yetkisi saltanat makamına aittir.

♦ Hükümet, icraatlarında Meclise değil, padişaha karşı sorumludur.

♦ Meclisin çıkardığı kanunlarda son söz söyleme yetkisi padişah aittir.

♦ Padişah,devletin güvenliği bozulduğu gerekçesiyle polis araştırması yap­tırabilir ve suçlu gördüğü kişileri sürgüne gönderebilir.

♦ Yürütmenin başı olan padişah, başvekili (başbakan) ve nazırları (bakan­lar) meclis içinden seçer ve gerektiğinde görevden alır.

♦ Eğitim, öğretim, basın özgürlüğü, mülkiyet hakkı,yasal eşitlik ve vergi eşit­liği gibi temel haklar, devletin garantisi altındadır.

♦ Yargı gücü bağımsızdır.

Kanun-ı Esasi’nin Önemi

♦ Osmanlı Devleti’nde halk, seçme ve seçilme hakkını kullanarak ilk kez padişahın yanında yönetime katılmıştır.

♦ Osmanlı Devleti’nde ilk kez parlamento kurularak Meşrutiyet yöneti­mine geçilmiştir.

♦ Padişahın yetkileri Meclis’ten daha üstün tutulmuştur.

♦ Kanun-ı Esasi, Türk tarihinin ilk anayasası olmuştur.

1878’de Osmanlı – Rus Savaşı sırasında II. Abdülhamit, Kanun-ı Esasi’nin ken­disine verdiği yetkilere dayanarak, Meşrutiyet yönetimine son vermiştir. An­cak Kanun-ı Esasi’nin, meclisin işleme şekliyle ilgili maddelerinin dışındaki hükümleri yürürlükte bırakılarak, anayasalı monarşik yönetim uygulanmıştır

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text