Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

İşletmelerde Stratejik Liderliğin Önemi

/
/
/
157 Views
toplam kalite yönetiminde liderlik, liderlik ve yönetim, eğitimde liderlik, yönetim ve liderlik, yönetimde liderlik
liderlik eğitimleri, işletmelerde stratejik liderlik, stratejik liderlik
 
İŞLETMELERDE STRATEJİK LİDERLİĞİN ÖNEMİ

Bir işletme değer yaratacak stratejilerin oluşturulması ve uygulanmasına karar ver­mişse stratejik liderlik esastır. Bu bize üst düzey yöneticilerin stratejik yönetim sü­recinde işletmelerin en önemli kaynakları olduğunu gösterir. Nihai olarak, stratejik karar alma üst yönetimin sorumluluğundadır. İşletmelerde yönetimden sorumlu genel müdür (CEO – Chief Executive Officer) söz konusu kararların alınmasında en önemli pozisyona sahiptir. Aynı zamanda işletmenin geleceğinden de sorumludur. Liderlik vasfına sahip olunmasına gerek duyulan bu pozisyondaki yönetici – CEO, çalışanlara ilham verecek, onları organize edecek, işletmeye vizyon kazandıracak, gerektiği takdirde işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için birtakım fedakarlıklarda bulunacak kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle liderin, bugün ve gelecek için işletmenin ihtiyaçlarını saptayabilecek ve bunları hayata geçirebilecek yetenekte olması beklenmektedir. Hedeflere ulaşmak her zaman mümkün olama­sa da liderlik vasfı taşıyan kişinin mücadeleci olması beklenir. Liderler, her gün de­ğişik kesimlerin temel mesajlarını izlediğini bilir. Eğer yönetici stratejik yönetimi tam olarak kavrayamazsa ve samimiyetle destek vermezse, o işletmede hiçbir şey gerçekleşmez.

Liderlik Rolünün İşletme İçerisindeki Yeri

Geçmiş dönemde strateji geliştirme, strateji ekibine mal edilen bir durumdu. Söz konusu ekip stratejileri oluşturarak, işletmenin üst yönetimine iletiyordu. Fakat bu şekilde yapılan uygulamalar gerçekle tam olarak örgütle örtüşmeyen, departman­ların özelliklerine uygun olmayabilen, liderlik vasfından uzak olan bir modeldi. Geçen 20 yıl içerisinde, büyük ölçekli işletmeler strateji geliştirmenin sadece bir ekiple yapılamayacağını, bu ekibin işletmeyi tam olarak anlamadan, ondan nere­deyse izole olmuş biçimde stratejiler geliştirmesinin sağlıklı olmadığı sonucuna vardı. Ayrıca, strateji geliştirme işletmede yer alan yöneticilerin tepe yöneticilerine karşı ayrıca bir sorumluluğu olarak ön plana çıkmaya başladı. Günümüzde her ne kadar CEO pozisyonundaki kişilerin sorumluluğu en yüksek seviyede olsa da di­ğer yöneticilerin de strateji geliştirme sürecinde birtakım sorumlulukları olduğu  unutulmamalıdır. İşletmeler için önemli olan çevre unsurları dikkate alınarak (ya­sal düzenlemeler, teknoloji, rekabet, sosyal değişimler, vb.) stratejilerin geliştiril­mesi ve çevreye bağlı olarak işlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır. İşletme içerisin­de yer alan liderlik ekibi, işletmenin çevresinde gelişen olayların takibini yapmak­la ve değişimleri işletmenin diğer departmanları ile paylaşarak işletmenin üretken­liğini devam ettirmekle yükümlüdür. CEO’nun da bu noktada sorumluluğu en yüksek olan kişi olduğu unutulmamalıdır.

Liderlik vasfı, strateji geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Stratejiler sadece analiz ve raporlara dayanarak yaratılamazlar ancak stratejik bir fikir mantığa daya­lı bir yaklaşımla iyileştirilebilir. Bu aşamada planlamacıların kritik rolleri bulunur. Planlamacılar:

♦ Doğru cevapları bulmaktan ziyade doğru somların sorulmasına önem verir.

♦ Oluşan dummlara alternatif yorumlar ve analizler geliştirir ve olayları farklı yorumlayabilmelidir.

♦ Yöneticileri olumlu yönde güdüleyerek gelecek için yenilikçi çözümlere ulaşmalarına yardımcı olur.

♦ Önemli konuların ve çevrede görünmeye başlayan stratejilerin farkına varıl­masına, bu konuda bilgi sağlanmasına yardım eder.

♦ Stratejilerin tüm birimler için anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasına özen gösterir.

♦ Stratejileri alt stratejilere ayırarak, her bir stratejinin gerçekleşmesi için prog­ramlar ve eylem planları belirler.

♦ Stratejik değişimin örgütün bütününe iletilmesini sağlar.

Stratejilerin işletmeye ne gibi yararlar getireceğini öngörerek, işletme ope­rasyonlarını takip eder ve stratejilerin doğm yürütülüp yürütülmediğini kont­rol eder (Swayne vd.: 2008: 27).

İşletmeler, stratejilerin ve liderlik vasfının önemini daha fazla kavramakta ve or­ganizasyon yapılarını buna göre meydana getirmektedir. Liderler sadece üst yöne­tim ile değil işletmede yer alan hemen her departmanla ilişki içerisinde olarak üst yönetim ve departmanlar arasında bir elçi görevi ve bağlantı merkezi olarak çalış­maktadır. Liderler, kararları tek başlarına ve sadece kendi öngörüleri ile değil, iş­letme içerisinde yer alan diğer birimlerle bağlantıda olarak ve onların da fikirlerini alarak strateji geliştirip, fikir üretebilirler. Koşullar, tüm işletmelerde “lider” olarak adlandırılan tek bir yönetici olmasından ziyade bu niteliğin işletme içerisinde olan herkese yayılmasını dayatmaktadır. İşletme çalışanların fikirleri ve düşünceleri çok önemlidir çünkü tepedeki tek liderin kendi endüstrisindeki karmaşıklığı anlaması­nın mümkün olmadığı git gide daha çok kabul edilmektedir. İşlerinin bir parçası olarak her yönetici değişim, yenilik ve mükemmellikle iç içe olmak durumunda­dır. Her yönetici şu kritik soruları sormalıdır: “İleride bu uygulamayı devam ettire­cek miyiz?”, “Gelecekte var olabilmemizin koşulları nelerdir?”, “Yenilikleri işletme­ye nasıl entegre edebiliriz?”. Kısacası işletme liderlerinin varlıkları ya da var olduk­larının sinyalleri stratejik düşünme, stratejik planlama ve stratejik hamlelerin yöne­timinden anlaşılacaktır.

Çok iyi tasarlanmış planlar dahi etkili olmayan verimsiz uygulamalar ve yanlış yorumlamalar sonucunda başarısızlığa uğrayabilir. Bu nedenle yöneticilerin sahip oldukları bilgiyle daha iyi kararlar almak ve niçin bazen yanlış kararlar aldıklannı anlamak öğrenmeleri için çok önemlidir. Sahip oldukları enformasyon ve bilgiyi daha iyi kullanabilmeleri, önyargıların iyi yöneticileri nasıl yanlış kararlar almaya sevk ettiğini anlamalarına bağlıdır. Bu şekilde daha önceden alınan kötü kararla­rın önüne geçilebilir. Bu başarıyı yakalayabilmek için birtakım önyargılardan kur­tulabilmek gerekmektedir. Güçlü stratejik kararlar almada, herhangi bir potansiyel önyargı, stratejik karar alma sürecine gölge düşürecektir. Önemli bir stratejik çaba içindeki yöneticinin göz önünde bulundurması gereken bir diğer faktör ise kararın etik olup olmadığıdır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text