Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Islahat Fermanı (Önemi, Amacı, Nedenleri ve Sonuçları)

/
/
/
403 Views

Islahat Fermanının Önemi Nedir?, Islahat Fermanı Hakkında Kısa Bilgi, Islahat Fermanının İlan Edilme Nedenleri, Islahat Fermanı Maddeler Halinde, Islahat Fermanının Sonuçları, Islahat Fermanı Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Islahat Fermanının Amaçları, Islahat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi?

ISLAHAT FERMANI (1856)

♦ Rusların Ortodoksları kullanarak Balkanlar’da yayılmasını istemeyen İngil­tere ve Fransa, Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne yardım etmiştir.

♦ Savaş sonunda İngiltere ve Fransa, Rusya’nın OsmanlI’daki azınlık haklarını bahane etmesini engellemek için, barış antlaşmasının ön koşulu olarak bir yenilik programı hazırlamasını Osmanlı DevLeti’nden istemişlerdir.

♦ Osmanlı Devleti,Avrupa ile arasındaki bu olumLu yakınlaşmayı da değerlen­direrek, hem AvrupalI devletlere hoş görünüp her konuda destek alabilmek, hem de imzalanacak olan antlaşmada kendi lehine kararlar alınmasını sağ­lamak amacıyla Islahat Fermanı’nı yayımlamıştır.

Islahat Fermanı’nın Önemli Maddeleri

♦ Halk içinde din ve mezhep özgürlüğü sağlanacak; okul, kilise, hastane gi­bi binalar tamir veya yeniden inşa edilebilecek,

♦ Hristiyan ve Musevilere karşı küçük düşürücü sözler kullanılmayacak,

♦ Gayrimüslimler, devlet memuru olabilecek ve istedikleri okula girebile­cekler,

♦ işkence, dayak ve kötü muamele kaldırılacak,

♦ Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak,

♦ Gayrimüslimlerden askerlik yükümlülüğü karşılığında bir defaya mahsus nakdi bedel (peşin para) alınacak.

♦ Gayrimüslimler il meclislerine üye olabilecek,

♦ Yabancı uyruklular, vergiLerini ödemek şartıyla Osmanlı ülkesinde mal ve mülk sahibi olabilecekler,

♦ Patrikhaneler kendi toplumlarına ait davalara bakabilecek,

♦ Mahkemeler herkese açık olarak yapılacak, herkes kendi dinine göre ye­min edebilecek,

♦ Patrikhane meclislerinin aldığı kararlar, Babıali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek,

♦ Gayrimüslim toplumlar, ikişer temsilci ile Meclis-i Vala’ya katılacak,

♦ Gayrimüslimler de şirket, banka gibi ticari kurumlar açabilecekti.

Islahat Fermanı’mn Sonuçları

♦ Gayrimüslimler, tanınan haklar sayesinde Müslümanlardan daha ayrı­calıklı hale gelmişlerdir.

♦ Gayrimüslimlerin daha fazla haklara sahip olması, Müslümanlar tara­fından hoş karşılanmamış ve toplumsal huzursuzluklar daha da art­mıştır.

♦ İl meclislerine üye olmaları gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu yer­lerin yönetimlerini ele geçirmelerine ortam hazırladı. Bu durum, azık­lık isyanlarının artmasına ve destek bulmalarına neden olmuştur.

♦ Bu haklan bahane eden AvrupalI devletLer, Osmanlı Devleti’nin içişle­rine daha fazla karışmışlardır.

♦ Azınlıklara verilen ayrıcalıklar kötüye kullanıldığı için, Osmanlı Devle­ti’nin parçalanma süreci hızlanmıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text