Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  III. Selim Döneminde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

  /
  /
  /
  62 Views

  III. SELİM DÖNEMİ YENİLİKLERİ VE ISLAHATLARI

  • Selim’in amacı devletin bozulmuş olan müesseselerini ve orduyu ısLah etmekti.
  • Bunun için yapılacak ıslahatlarda temel esasların Avrupa öLçülerine uygun olmasını sağlamak ve Avrupa’daki geLişmeleri daha yakından tanımak için Ebubekir Ratıp Efendiyi Viyana’ya göndermiştir.
  • Ratıp Efendi gerekli incelemeleri yaparak hazırladığı raporu ili. Selim’e sun­muştur.
  • Bunun yanında başta sadrazam olmak üzere ülkenin ileri gelen devlet adam­ları da,yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüşlerini raporlar şeklinde padişa­ha takdim etmişlerdir.

  Yapılan Islahatlar

  • Avrupa tarzında teşkilatlandırılan ilk ordu olan Nizam-ı Cedit Ordusu

  kurulmuştur.                                   .

  • Nizam-ı Cedit Ordusu’nun eğitimi için Levent ve Selimiye Kışlaları inşa edilmiştir.
  • Askerî alanda yapılan bu ıslahatların masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla özel bir hazine, ayrıca bunların hesaplarını tutmak için de Irad-ı Cedit Defterdarlığı kurulmuştur.
  • Avrupa’dan getirilen askeri uzmanların çalışmalarıyla Kapıkulu ocakla­rı için yeni düzenlemeler yapıldı ve yeniçerilere eğitim zorunluluğu ge­tirilmiştir.
  • Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) açıldı. Mühen- dishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) okulu geliştirilmiş­tir.
  • Denizciliğe önem verilmiş, tersaneler tamir edilerek işler hale getiril­miştir.
  • ilmiye sınıfının ıslahına çalışılırken bu amaçla, yabancı dillerden Türk- çeye tercümeler yapılmıştır. Ayrıca Nizam-ı Cedit ıslahatlarının Avrupa’da tanıtımı için Fransızca eserler yayımlanmıştır.
  • Bu dönemde Fransızca, devletin ilk resmi yabancı dili haline getirilmiştir.
  • Üsküdar’da Dârü’t-tıbâati’L-âmire adıyla resmi devlet matbaası kurul­muştur.
  • İlmiye sınıfının ıslahı için çalışılmış, kadıların görev yerlerine gitmeleri sağlanmıştır.
  • Vezirlerin sayısı ve görev süreleri yeniden belirlenmiştir.
  • Avrupa’daki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi ve Avrupa’daki bilimsel gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne kazandırılması amacıyla Lond­ra, Paris, Viyana, Berlin ve Roma gibi önemli başkentlerde daimi elçilik­ler açılmıştır.
  • Devlet parasının korunması ve kapitülasyonların olumsuz etkisinin ön­lenmesi için yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir.
  • Anadolu ve Rumeli yirmi sekiz eyalete ayrılmıştır.

  NOT

  Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda isyancılar yapılan yenilikleri ortadan kaldırarak, III. Selim’i tahttan in­dirmiş ve yerine IV. Mustafa’yı tahta çıkarmışlardır (1807).

  NOT

  III. Selim in birçok devlet adamından rapor alarak ıs­lahatları yönlendirmesi,yapılacak ıslahatların kişisel­likten çıkarılıp, desteklenmesini sağlama amacına yö­neliktir.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text