Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

III. Selim Döneminde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

/
/
/
82 Views

III. SELİM DÖNEMİ YENİLİKLERİ VE ISLAHATLARI

 • Selim’in amacı devletin bozulmuş olan müesseselerini ve orduyu ısLah etmekti.
 • Bunun için yapılacak ıslahatlarda temel esasların Avrupa öLçülerine uygun olmasını sağlamak ve Avrupa’daki geLişmeleri daha yakından tanımak için Ebubekir Ratıp Efendiyi Viyana’ya göndermiştir.
 • Ratıp Efendi gerekli incelemeleri yaparak hazırladığı raporu ili. Selim’e sun­muştur.
 • Bunun yanında başta sadrazam olmak üzere ülkenin ileri gelen devlet adam­ları da,yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüşlerini raporlar şeklinde padişa­ha takdim etmişlerdir.

Yapılan Islahatlar

 • Avrupa tarzında teşkilatlandırılan ilk ordu olan Nizam-ı Cedit Ordusu

kurulmuştur.                                   .

 • Nizam-ı Cedit Ordusu’nun eğitimi için Levent ve Selimiye Kışlaları inşa edilmiştir.
 • Askerî alanda yapılan bu ıslahatların masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla özel bir hazine, ayrıca bunların hesaplarını tutmak için de Irad-ı Cedit Defterdarlığı kurulmuştur.
 • Avrupa’dan getirilen askeri uzmanların çalışmalarıyla Kapıkulu ocakla­rı için yeni düzenlemeler yapıldı ve yeniçerilere eğitim zorunluluğu ge­tirilmiştir.
 • Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) açıldı. Mühen- dishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) okulu geliştirilmiş­tir.
 • Denizciliğe önem verilmiş, tersaneler tamir edilerek işler hale getiril­miştir.
 • ilmiye sınıfının ıslahına çalışılırken bu amaçla, yabancı dillerden Türk- çeye tercümeler yapılmıştır. Ayrıca Nizam-ı Cedit ıslahatlarının Avrupa’da tanıtımı için Fransızca eserler yayımlanmıştır.
 • Bu dönemde Fransızca, devletin ilk resmi yabancı dili haline getirilmiştir.
 • Üsküdar’da Dârü’t-tıbâati’L-âmire adıyla resmi devlet matbaası kurul­muştur.
 • İlmiye sınıfının ıslahı için çalışılmış, kadıların görev yerlerine gitmeleri sağlanmıştır.
 • Vezirlerin sayısı ve görev süreleri yeniden belirlenmiştir.
 • Avrupa’daki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi ve Avrupa’daki bilimsel gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne kazandırılması amacıyla Lond­ra, Paris, Viyana, Berlin ve Roma gibi önemli başkentlerde daimi elçilik­ler açılmıştır.
 • Devlet parasının korunması ve kapitülasyonların olumsuz etkisinin ön­lenmesi için yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir.
 • Anadolu ve Rumeli yirmi sekiz eyalete ayrılmıştır.

NOT

Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda isyancılar yapılan yenilikleri ortadan kaldırarak, III. Selim’i tahttan in­dirmiş ve yerine IV. Mustafa’yı tahta çıkarmışlardır (1807).

NOT

III. Selim in birçok devlet adamından rapor alarak ıs­lahatları yönlendirmesi,yapılacak ıslahatların kişisel­likten çıkarılıp, desteklenmesini sağlama amacına yö­neliktir.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text