Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

II. Selim (Sarı Selim) Hakkında Bilgi

/
/
/
125 Views

II.SelimII. Selim Kimdir?, II. Selim’in Hayatı, İkinci Selim Dönemi Gelişmeleri, II. Selim Hakkında Kısa Bilgi, II. Selim Kronolojisi, II. Selim’in Biyografisi, Sarı Selim Kimdir, Sarım Selim Hakkında Bilgi, Sarı Selim’in Hayatı,

II. SELİM (SARI SELİM)

Babası Kanuni Sultan Süleyman.

annesi Hürrem Sultan’dır. 28 Mayıs 1524 tarihinde doğdu. Babasının Zigetvar fethi sırasında vefatı üzerine bulunduğu Kütahya Sancağı’ndan gelerek padişahlık tahtına oturdu. Üç kıta, yedi denizde hâkim durumda bulunan muhteşem Osmanlı imparatorluğu, artık tarihi kaynakların “Sarı Selim”, “Sarhoş Selim” yahut “İkinci Selim” lakaplarıyla anılan bu 42 yaşındaki padişaha emanetti. Sarı Selim daha önce padişah olan on Osmanlı Sultanına göre zayıf bir hükümdardı. Zevk ve sefaya düşkün, uysal, sessiz ve sakin bir kimseydi. Devlet işlerini vezirlerine ve özellikle Sokullu Mehmet Paşa’ya havale ederek sekiz yıl kadar saltanat sürdü. Dönemi içinde Sakız ve Kıbrıs  Adalarının fethi gerçekleştirilmiş ancak İnebahtı mağlubiyeti ile Osmanlı’nın artık gücünü yitirmeye başladığı belgelenmişti. İkinci Selim zamanında başta annesi ve kızkardeşlerinin devlet işlerine karışmaya başladığı görülür. Herşeye rağmen Sultan II. Selim muazzam ve gösterişli bir hükümdarlık yaptı. Henüz 51 yaşında iken vefat ettiğinde Osmanlı’nın sınırları 15 162 151 km[1]’ye yükselmiş bulunuyordu. Memleketin imar ve inşası sürdü; Selimiye Camii gibi şaheserlerin yapımı gerçekleştirildi.

XVI. yy. ortaları, aynı zamanda merkezdeki gücünü ve konumlarını yi­tirip Avrupa ve Anadolu’daki eski güç merkezlerine çekilecek olan Türk soylularının karşısında devşirmelerin ağır basmasına tanık oldu. Daha önceden sipahi yetiştirmek üzere soylulara ayrılan tımarların ço­ğu devşirmelerin eline geçti. Sipahiler askeri güç olarak tümüyle yok olmamakla birlikte, yeniçeriler ve bunlara bağlı topçu birlikleri Os- ıııanlı ordusunun en önemli bölümü durumuna geldiler.

Padişahlar, Türk soylularının aracılığıyla artık devşirmeleri kontrol ede­mediklerinden, devşirmeler padişahları etki alanlarına almaya ve padi­şah ve imparatorluğun çıkarına hizmet etmekten öte, yönetimden ken­di çıkarları için yararlanmaya başladılar. Rüşvet ve iltimas yönetimin bütün kademelerine bulaştı. Ayrıca, soyluların rekabeti ortadan kalktı­ğı için devşirme sınıfı kendi içinde hiziplere bölündü ve bunların her biri, kendi yararları için şehzadelerden birinin adaylığını desteklediler

Selim 1574 yılının Aralık ayında İstanbul’da ölüp, hem İstanbul’da ölen ilk Osmanlı padişahı, hem de ordusunun başında hiç sefere çıkmayan bir padişah olarak tarihe geçti. Kendisinden sonra yerine oğlu Şehzade Murat hükümdar oldu. sonra l625’e dek yeniçeri ağaları yönetimde etkili oldular. 

Bunun sonucu olarak, I. Süleyman’dan sonra, devlet dairelerine yuk- selme ya da atanmalarda yeteneğe giderek daha az önem verile: ve bunun yerine devşirme – Harem siyasi manevraları belirleyici olmaya başladı. Eski bir gelenek olan genç şehzadelerin sancak beyliği yap­malarından vazgeçildi; şehzadeler haremin özel bölümlerinde, ur­lumdan yalıtılmış olarak, sınırlı bir eğitimle yetinmek zorunda kaldılar

II. Selim (yönetimi 1566-1574) ve İÜ. Murat (yönetimi 1574-1595 ge­rileyen Osmanlı Devletimde hizip etkinliklerini artırıp, sadrazamlık makamını zayıflatarak güç kazandılar. Sokullu Mehmet Paşa n (1505-1579) düşürülmesinin ardından sadrazamlar egemen konumları­nı yitirirken, güç Harem kadınlarının eline geçti ve 1570-1573 dönemi kadınların saltanat yılları oldu.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text