II. Abdülhamit Döneminde Yapılan Yenilikler (Islahatlar)

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları, II. Abdülhamit Dönemi Yenilikleri, İkinci Abdülhamit Döneminde Yapılan Yenilikler, İkinci Abdülhamit Döneminde Yapılan Islahatlar, Meşrutiyetin İlan Edilme Nedenleri,

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ISLAHATLARI (1876 – 1908)

Meşrutiyetin ilanı ve Kanun-ı Esasi (1876)

♦ OsmanlI Devleti’nde Balkan Bunalımı’nın yaşandığı,taht değişikliklerinin gö­rüldüğü sıkıntılı bir dönemde AvrupalI devletlerin istanbuL Konferansı’nı top­ladıkları sırada (1876) II. Abdülhamit tarafından Meşrutiyet ilan edilmiştir.

Meşrutiyetin İlan Edilmesinin Nedenleri

♦ Genç OsmanlIlar Cemiyeti’nin, II. Abdülhamit’e Meşrutiyetin ilan edil­mesi için baskı yapması,

♦ Avrupalı devletlerin İstanbul Konferansımda Osmanlı Devleti’nin aley­hinde kararlar alınmasını engelleme düşüncesi,

♦ Halkın padişahın yanında yönetime katılarak Osmanlı Devleti’nin da­ğılmasının önlenmek istenmesi,

♦ Balkan Bunalımı’nı sona erdirme düşüncesi

♦ 23 Aralık 1876’da I. Meşrutiyet ilan edilmiş ve yapılan seçimlerden sonra oluşturulan Osmanlı Meclisi (Mebuslar ve Ayan meclislerinden oluşur.) 20 Mart 1877’de açılarak çalışmalarına başlamıştır.

♦ Meşrutiyet döneminde meclisin çalışma şekli ve padişahın yetkileri, Kanun-ı Esasi ile belirlenmiştir.

♦ İstanbul – Bağdat ve Hicaz demiryolları (yap, işlet, devret modeliyle) yaptırılmıştır.

♦ 1881’de Osman Hamdi bey tarafından güzel sanatlar alanında Sana- yi-i Nefise Mektebi açılmıştır.

♦ İslamcılık devlet politikası haline getirilmiştir.

♦ Birçok meslek ve sanat okulu açılmıştır.

♦ Almanya’dan askeri eğitim amaçlı subaylar getirilmiştir.

♦ 1881’de dış borçların ödenemeyecek bir duruma gelmesi üzerine Muharrem Kararnamesi’yle Düyun-ı Umumiye İdaresi (Genel Borçlar idaresi) kurulmuş, bu durum OsmanLı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını zedeLemiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti