Ezanda Geçen Kelimelerin Türkçe Anlamı

ezanın türkçe anlamıEzanın Anlamı, Ezanın Türkçe Anlamı, Ezanda Geçen Arapça Kelimelerin Türkçe Anlamları, Ezanın Türkçe Manası, Ezandaki Kelimelerin Anlamı Nedir?, Ezanın Türkçe Manası

EZANIN TÜRKÇE ANLAMI

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular:

“Bilinmelidir ki ezan lafızları yedidir.

Allâhü Ekber:

Allâhü Teâlâ, ibâdet edicilerin ibadetine muhtaç olmak­tan pek yücedir, aslâ muhtaç değildir. Bu mübârek lafız­ların dört defa tekrar edilmesi bu mühim mânânın te’kîdi içindir.

Eşhedü en lâ ilâhe illallah:

Ben şehâdet ederim ki Allâhü Teâlâ hem ibâdete ihti­yacı olmaktan yücave müstağnidir, hem ibâdet edilmeye lâyık ve müstehakolan da ancak o sübhânehûdür.

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh:

Ben şehâdet ederim ki Peygamberimiz Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve sellem, Allah sübhânehûnün resûlüdür ve Allâhü Teâlâ’ya ibâdet yolunu ondan getirip teblîğ eyleyicidir. Cenâb-ı Hak Tekaddes ve Teâlâ hazret­lerine iayık> ile ibadet, ancak onun -saliallâhü aleyhi ve aiâ âlihi’s-salevâîü ve’t-tahiyyetü- getirip teblîğ buyurduklarıy­la yapılabilir.

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’l-felâh;

Bu iki kelime, kılanı felâha götürecek namazı edâ etme­ye dâvet eder.

Allâhü Ekber:

Allâhü Teâlâ’ya kimse lâyıkı ile ibâdet edemez.

Lâ ilâhe illallâh:

Hiç kimseden Cenâb-ı Tekaddes ve Teâlâ’ya lâyıkı ile ibâdet sâdır olmaz ise de şüphesiz ibâdet edilmeye yegâ­ne lâyık ve müstehak olan ancak odur.

işte namazın ne muazzam ve yüce bir ibâdet olduğunu, vaktinin girmesinin böyle muazzam kelimelerle ilân olun­masından idrâk etmek lâzımdır.

İşte ucuzluk ve bolluk bahardan (namazın fazîleti ezan­dan) belli olur.

Allah’ım, bizi Peygamberlerin Efendisi aleyhi ve aiâ cemîit-Enbiyâi etemmü’s-salavât ve ekmelüttahıyyât hür­metine felâha eren hakîki namaz kılanlardan eyle..

(Mektûbât-ı imâm-ı Rabbânî, (ks.) 1/m, 303)

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti