Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Esnaf Muaflığı Nedir? Esnaf Muaflığından Yararlananlar Kimlerdir?

/
/
/
165 Views

Esnaf Muaflığı Nedir?, Esnaf Muaflığından Kimler Yararlanır?, Esnaf Muaflığından Kimler Yararlanamaz?, Esnaf Muaflığından Yararlananlar Hakkında Bilgi

ESNAF MUAFLIĞI NEDİR? ESNAF MUAFLIĞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Esnaf Muaflığından Yararlananlar

Esnaf muaflığından yararlanan ticaret ve sanat erbabına aşağıdaki örnekleri vere­biliriz:                      ^

C » JMotorlu nakil vasıtası kullanmamak şartı ile gezici olarak veva bir is veri aç­maksızın perakende ticaret ile uğraşanlar (örneğin seyyar satıcılar, işportacı­lar. simitçiler).

(9. maddenin 1. bendinde yer alan bu düzenlemenin parantez içi hükmüne göre:

–     Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyalarını sa­tanlar,

–       Pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini satanlar ile

–     Sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapı­lan aynı neviden malları satanlar, esnaf muaflığı kapsamı dışında tutul­muştur.)

işyeri açmadan gezici olarak ve doğrudan doğruya tüketiciye iş yapan ka­laycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, ayakkabı boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, hamallar gibi küçük sanat erbabi, 

Hayvanla veya bir adet havvan arabası ile nakliyecilik yapanlar,

• Dışarıdan işçi almamak ve makine gücü kullanmamak şartıyla oturdukları evlerde imal ettikleri tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri ve havlu, örtü, çar­şaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, boncuk işleme vs. işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, yapma çiçekleri dükkân açmaksızın satanlardan maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı şartları haiz bu­lunanlar.

47. maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı şartlar; kendi işinde bilfiil çalışıyor olmak ve ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir yergisine tabi.

Burada açıklanan şartlar aranmaksızın, aşağıda yazılı iş sahipleri de esnaf mm aflığıjoıpsaımm alınmıştır:

Rir is veri açmaksızın, gezici olarak milli piyango bileti satanlar,

_•) 4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanun’a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını, iş akdi ile bağlı olmaksızın, bunlar adına kapı kapı dola­narak tüketiciye satanlar.

Bu iki grup gelir sahibi, gelir vergisinden muaf tutulmuş; ancak GVK’nın 94. maddesi ile stopaj kapsamına alınmıştır (Bkz. 94/10). GVK m. 94/10 bu kişilere ya­pılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden %20 oranında stopaj yapıl­masını hükmektedir.

Esnaf Muaflığının Sınırı ve Şartı

9. maddenin 2. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre:

•      Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ve

•      Yukarıda sayılan işleri, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan, bu kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklama zorunluluğu bulunmaktadır.

Vergiden Muaf Esnaflardan Yapılan Tevkifat

Esnaf muaflığından yararlanmak, hiç gelir vergisi ödememek anlamına gelmemek­tedir.

Bu kişilerden satın alınan mal ve hizmetler karşılığında yapılan ödemelerden, 94. maddeye göre stopaj yapılmaktadır. 94. maddenin 13- bendinde yer alan dü­zenlemeye göre:

•      Söz konusu kişilere havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, ör­gü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpür­ge, yapma çiçek ve benzeri ürünlerin alımı karşılığında ödenen emtia bedel­leri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2,

•      Aynı kişilere değerli kâğıt satışları ile ilgili ödenen komisyon bedelleri üze­rinden %20,

•) Bu kişilerden yapılan diğer mal alımları için %5,

•      Diğer hizmet alımları için %10 oranında ^îggaj^apılacaktır.

Burada açıklanan vergi tevkifatlan, mal ve hizmet satışının, 94- maddede sayı­lan stopaj yapmakla yükümlü kişilere yapılması durumunda söz konusu olacaktır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text