Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ehliyet Almak İçin Aranan Şartlar

/
/
/
127 Views

ehliyet almak için aranan şartlar nelerdirKarayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

 • Yaş Şartı
 • A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,
 • B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
 • C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22 (Üniversitelerin sürücü eğiti­mi veren yüksek okulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açı­lan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz), yaşını bitirmiş olmaları gerekir.
 • Öğrenim Şartları

Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları zo­runludur.

 • Sağlık şartları

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere uygun olarak beden ve ruh sağlığı bakımından sürücülük yapmalarına engel durumlarının bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirmiş olmaları gerekir.

Sürücü adaylarının göz, kulak-burun-boğaz, iç hastalıkları, ortopedi, ruh ve si­nir hastalıkları yönünden sağlıkları belirli kurallara göre incelenir.

Sürücü adaylarının ve sürücülerin sahip olmaları gereken sağlık şartlarına ve muayenelerine ilişin genel esaslar şunlardır:

 • Göz muayenesine ilişkin esaslar

Renk körlüğü olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilir.

Gece körlüğü olanlar gün doğumundan bir saat önce, gün batımından bir saat

sonra araç kullanabilirler.

Monoküler (tek gözü gören) kişiler; A1, A2, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilir. Ticari araç kullanamaz. Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır. Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunlu­dur. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur Gece araç kullanamaz. (Gece: gün batımından bir saat sonrası ile gün doğumundan bir saat öncesidir). Kullandıkları aracın arka camının sol ve sağ üst köşelerine monoküler olduklarını belirleyen işaret yapıştırılması zorunludur.

 • İç hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar

İç hastalıklardan ağır diyabet durumu sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlere sürücü belgesi verilmez. Kontrollü diyabetlilere, belirli aralıklarla muayene ve tetkik edilmek üzere sürücü belgesi verilebilir.

Kalp-Damar Hastalıkları bulunanlara yapılacak olan egzersiz testinde, testi po­zitif kılacak olan kriterler saptanmamış ise sürücü belgesi verilir.

Kalp atım sayısı çok düşük (dakikada 40’ın altı), hasta sinüs sendromu olan­lardan kalıcı kalp pili takılmamış olanlara sürücü belgesi verilmez. Kalıcı pil takılmış adaylara sürücü belgesi verilir.

hipertansiyonu olan ve maksimal tedaviye rağmen istirahat üzerinde olan adaylara sürücü belgesi verilmez.

Kalp yetersizliği ve kapak hastalığı tanısı konan adaylara sürücü belgesi veril­mez.

Organ yetmezliğinde; hayati önemi haiz organ yetmezliği olanlara sürücü bel­gesi verilmez. Büyük organ nakli geçirmiş olanlara veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi görenlere, ilgili uzmanın görüşü alınmak suretiyle sürücü bel­gesi verilir.

 • Kulak-burun-boğaz muayenesine ilişkin esaslar

Bir kulağı normal olmak koşuluyla, işitme düzeyi işitme cihazı ile kötü işiten kulakta en fazla 50 dB olmak kaydıyla B ve F sınıfı ehliyet alabilirler; bu kişilerin ticari araç kullanamayacakları ancak; işitme cihazı ile kullanabilecekleri belgelerine işlenir.

İşitme cihazı kullananlar A1, A2, C, D, E ve G sınıfı sürücü belgesi alamaz. İşitme cihazı kullandıkları halde B sınıfı sürücü belgesi alanların ticari araç kullanmayacak-

ları belgelerine işlenir. B sınıfı sürücü belgesi alıp da ticari araç kullanacaklarda C, D, E ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda işitme tam olmalı, ileri derecede ses kısıklığı, solunum bozukluğu ve ileri derecede konuşma bozukluğu olmamalıdır.

E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlar ile B sınıfı sürücü belgesi alacaklardan ticari taşıt kullanacak olanlarda, doğuştan veya sonradan meydana gelen ileri de­recede şekil bozukluğu ve harabiyet olmamalıdır. B sınıfı sürücü belgesi alıp da bu durumda olanların ticari araç kullanamayacakları belgelerine işlenir.

Bedenen ve ruhen sağlam, görme derecesi sürücü belgesi almaya elveriş­li olan işitme ve konuşma engellilere, ticari olmamak koşuluyla sadece otomobil kullanmak üzere H sınıfı sürücü belgesi verilebilir. Bunların kullandıkları aracın arka camının sol ve sağ üst köşelerine işitme ve konuşma engelli olduklarını belirleyen işaretler yapıştırılması ve yeterince dikiz aynaları ile araçların donatılması gereklidir. Ayrıca, her iki kulakta 50 dB’den fazla işitme kaybı olan ve/veya işitme cihazından fayda görmeyen olgular bu kapsamda değerlendirilir.

Günlük hayatı kısıtlayan denge problemleri ile ilgili olarak, labirent fonksiyo­nunu bozacak kulak-burun-boğaz hastalığı bulunanlara, sürücü belgesi verilmez. Baş dönmesi nedeni olabilecek hastalıklardan herhangi biri teşhis edildiğinde sü­rücü belgesi alması için gereken medikal ve/veya cerrahi müdahalelerden sonra so­rumlu hekim ya da sağlık kuruluşunun yazılı kanaatine göre en erken 6-12 ay sonra sürücü belgesi alabilir. Mevcut sürücü belgesine yukarıda tanımlanan koşullarda baş dönmesi nedeni olabilecek hastalıklardan herhangi biri teşhis edildiğinde el konması için gerekli bildirim yapılır. Tedavi bitiminde sürücü belgesinin iadesi için gereken sürenin tespitinde yukarıda belirtilen süreler dikkate alınır.

Uyku bozuklukları (gündüz aşırı uyuklama hali) ile ilgili olarak, her sürücü ada­yına uygulanacak anketin incelenmesi sonucunda horlama, tanıklı uyku ve/veya yo­ğun gün boyu uyuklama hali olup ilgili uzman hekim tarafından Uyku Sendromu olduğu düşünülen adaylardan rapor istenir. Tedaviye hasta uyumu ile birlikte semp­tomların kontrol altına alındığının ilgili uzman hekim tarafından rapor ile tespit edil­mesi halinde ve yıllık kontrol muayeneleri şartıyla ehliyet verilebilir. Aksi takdirde adaya sürücü olur raporu verilmez veya verilmiş olan sürücü belgesi geri alınır.

Kötü huylu tümörler ile ilgili olarak, uzak metastazı olmadığı sürece B ve F sını­fı sürücü belgesi alabilirler. Kalıcı ve/veya uzak metastazı olmadığı sürece A1, A2, C, D, E ve G sınıfı sürücü belgesi alabilirler.

 • Ortopedi muayeneye ilişkin esaslar

Kişinin baş ve boynunu arkaya döndürmesini ve bakmasını %50’den fazla en­gelleyen boyun ve boyun bölgesi hastalıklarında sürücü belgesi verilmez. Eğilme ve
dönme hareketlerini %75’den fazla engelleyen durumlarda da sürücü belgesi veril­mez.

Her iki omuz, dirsek, kalça ve diz veya fonksiyonel olmayan durumlarda sürü­cü belgesi verilmez. Ancak simetrik büyük eklemlerin ve aynı taraf diz, kalça, omuz, dirsek eklemlerinin fonksiyon kayıplarında ortopedi ve travmatoloji ve/veya fizik te­davi rehabilitasyon uzmanının raporu ile H sınıfı sürücü belgesi verilebilir.

her iki elin baş ve işaret parmaklarının hareketlerinin %75’ten fazla kaybında, ortopedi ve travmatoloji ve/veya fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı raporu ile F ve H sınıfı sürücü belgesi verilebilir. Bundan daha az hareket sınırlılığı yapan el parmak­larında fonksiyonel kayıpta ortopedi uzmanı ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının raporu ile A1, A2, B, F, ve H sınıfı sürücü belgesi verilebilir. Bir eldeki baş ve işaret parmağı dışındaki iki parmaktaki fonksiyon kayıplarında C, D, E ve G sınıfı dışında sürücü belgesi yine ortopedi ve travmatoloji ve/veya fizik tedavi ve rehabi­litasyon uzmanlarının raporu ile verilebilir.

Bir elin başparmak veya başparmak dışında iki parmak noksanlığı veya noksan sayılacak şekilde fonksiyon kaybı olanlara, ortopedi uzmanının ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının görüşleri doğrultusunda A, B ve H sınıfı, her iki el baş­parmak noksanlığı ve ileri derecede fonksiyon kaybı olanlara F sınıfı sürücü belgesi verilir.

Kas, tendon ve bağ lezyonları kalça, diz ve ayak bileği eklemlerini veya bu ek­lemleri oluşturan kemik hareketlerini %50’den az bozduğu ortopedi veya nöroloji uzmanınca belirlenenlere R ve H sınıfı sürücü belgesi, daha fazla bozukluklarda H sınıfı sürücü belgesi verilir.

 • Ruh ve sinir hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar

İster doğumsal isterse hastalığa, travma veya beyin sinir ameliyatına bağlı oluşmuş ağır akıl hastalığı olanlar, zeka geriliği olanlar, bunama ve/veya yaşlılığa bağlı davranış bozukluğu olanlar, muhakeme, davranış ve uyumu belirgin ölçüde bozacak düzeyde kişilik bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu ve ağır davranış bo­zukluğu olanlar uzman hekim tarafından dikkate alınır.

Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenlere sü­rücü belgesi verilmez. Geçmişte alkol bağımlılığı olanlar belirgin bir dönem alkol al­madıklarını kanıtladıklarında bağımlılık konusunda uzman hekimin fikri ve düzenli tıbbi kontrollerle B sınıfı sürücü belgesi alabilir.

Psikotrop maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar sürücü belgesi alamaz.

Sinir sistemi ile ilgili doğuştan veya sonradan geçirilmiş veya cerrahi girişime bağlı hastalıklarla ortaya çıkan uzuvların duyusal, motor, koordinasyon ve denge açısından, araç kullanmasını ve trafik güvenliğini engelleyecek şekilde ileri derece­de bozuk olanlara, sürücü belgesi verilmez. Hafif derecede bozukluğu mevcut olan­lara, nöroloji uzmanının kanaatine göre sürücü belgesi verilebilir.

İki ayağı felçli, diğer vücut fonksiyonları normal olan şahıslara H sınıfı sürücü belgesi verilebilir.

Epilepsi tespitinde sürücü belgesi verilmez. şüpheli durumlarda klinik gözlem ve EEG tetkiki dikkate alınır.

Kas-sinir kavşak hastalıkları olan şahıslara sürücü belgesi verilmez. Nöroloji uz­manının kanaatine göre hafif vakalara yılda 1 kez muayene olmak kaydıyla A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgesi verilebilir.

Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak ser­tifika almış olmaları gerekir.

Ülkemizdeki trafik kazaları­nın baş sorumlusu olan sürücülerin eğitime tabi tutulması kaçınılmaz­dır. Sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkiler. Sürücü belgesi al­mak isteyen aday, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen şartları taşı­yorsa, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kurslarına başvurarak teorik eğitim ve direksiyon eğitimi alır. Adaylar bu eğitimlerde Trafik ve Çevre, , İlk Yardım, Araç Tek­niği derslerinden teorik eğitime tabi tutulurlar. Bütün sertifika sınıflarında Trafik ve Çevre Dersi 16, İlk Yardım Dersi 8, Araç Tekniği Dersi 6 saat teorik olarak verilir (Tab­lo 01.09). Direksiyon eğitimi dersi uygulamalı olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimi dersine başlanır (Resim 01.58). Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

Kurs Sınıfı Dersler ve Süresi (saat)
Trafik ve Çevre Dersi İlk Yardım Dersi Araç Tekniği Dersi DireksiyonEğitimi
A1, A2 16 8 6 10
B 16 8 6 12
C, E 16 8 6 24
D 16 8 6 30
F 16 8 6 10
H (motosiklet) 16 8 6 10
H (otomobil) 16 8 6 12
Tablo 01.09: Sürücü eğitiminin dersleri ve süreleri

Adaylar aldıkları eğitimin sonunda direksiyon sınavına girmeden önce teorik sınavı başarıyla geçmek zorundadırlar. Kursu bitiren adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarı gösterirlerse sürücü olmaya hak kazanarak ser­tifikalarını alırlar.

Sınavda, adayların kurslarda almış oldukları eğitimin içeriğiyle ilgili olarak; trafikte sürücü davranışları, trafik kuralları, trafik mevzuatı, trafikte temel ilk yardım uygulamaları, araçların teknik özellikleri ve temel bakım-onarım konularındaki bilgi seviyelerinin yeterli olup olmadığı belirlenmekte, sınavı başarıyla geçen aday direk­siyon sınavına girme hakkını kazanmaktadır. Sürücü kursuna katılan ve yapılan sı­navlarda başarılı olan adaylara motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası verilir. Sertifika, alın­dığı yerdeki trafik kuruluşunca sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmedikçe kara yolunda araç kullanma yetkisi verilmez.

Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik, ilk yardım ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler o ders veya derslerden eği­time tabi tutulmazlar. Ancak sınavlara girerler.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text