Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Dünya Ekonomisinde Türkiyenin Yeri

Türkiye ekonomisi hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu

DÜNYA EKONOMİSİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ

Türkiye ekonomisi Şubat 2001 Krizi’nden sonra hızlı bir büyüme sürecine girmiş, ülke 2002-2011 döneminde ortalama %6,5 oranında büyümüştür. 2011 yılında Tür­kiye, G-20 ülkeleri arasında Çin (%9,3) ve Arjantin’in (%8,9) ardından %8,5 büyü­me oranı ile en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olmuştur.

Türkiye 2010 yılı verilerine göre, cari fiyatlarla 734,4 milyar dolar GSYH büyük­lüğü ile dünyanın 17’nci büyük ekonomisidir. Satmalma Gücü Paritesi’ne (SGP) göre GSYH tutarı 1.116 milyar dolar olan Türkiye, SGP’ye göre yapılan GSYH sıra­lamasında dünyanın 15’inci büyük ekonomisi konumundadır.

2011 verilerine Türkiye nüfus bakımından dünyanın en kalabalık 19’uncu ülke­sidir. GSYH büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 20 ülkesi arasında yer alan Tür­kiye, nispeten kalabalık ve artan nüfusu nedeniyle kişibaşma milli gelirde GSYH sıralamasına göre daha gerilerde kalmaktadır. 2010 yılında Türkiye’de cari fiyatlar­la kişibaşma milli gelir 10.106 dolar (dünya sıralamasında 47’nci) iken, SGP’ye gö­re kişibaşma milli gelir yaklaşık 15.340 dolardır (dünya sıralamasında 42’nci ülke).

Türkiye, beşeri kalkınma diğer bir ifadeyle insani gelişme açısından dünya ül­keleri arasında ekonomik gelişmişlik düzeyiyle paralel bir noktada değildir. Dün­yanın ilk 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, beşeri kalkınma endeksi (insani gelişme endeksi) sıralamasında 187 ülke arasında 92’nci sıradadır.

Türkiye’de yurtiçi tasarruflar/GSYH oranı giderek düşmektedir. Türkiye’deki tasarruf eğilimi oranı genel olarak bakıldığında orta gelir grubundaki ülkelerle benzer niteliktedir. Tasarruf oranı Türkiye gibi yüksek büyüme hızına sahip ül­kelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin tasarruf oranı bu ülkelere göre düşük dü­zeyde kalmaktadır. 2000-2008 döneminde Çin’de ortalama tasarruf oranı yaklaşık %46 iken, bu Türkiye’de yaklaşık %17’dir (Dünya Bankası ve Kalkınma Bakanlı­ğı, 2012, s. 3-5). Nispeten yüksek büyüme oranlarının olduğu dönemde yurtiçi tasarrufların düşmesi, yatırımların finansmanında yabancı tasarruflara olan talebi daha da artırmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir