Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Divan-ı Hümayun’un Üyeleri ve Görevleri

  /
  /
  /
  117 Views

  Divan-ı Hümayun Üyelerinin Görevleri, Divan-ı Hümayun Üyeleri, Divan-ı Hümayun Üyelerinin Görevleri Nelerdir?, Divan-ı Hümayunda Kimler Yer Alır, Divan-ı Hümayunun Görevi Nedir? Divan-ı Hümayun Üyelerinin Görevleri Kısaca, Divan-ı Hümayuna Kimler Katılırdı

  DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

  Seyfiye (Ümera – Ehli Örf)

  Seyfiye sınıfı; Padişahın örfünün uygulayıcısı ve yürütme gücünün temsilci­si olmuştur.

  ♦ Seyfiye sınıfının iki temel görevini,yönetim ve askerlik işleri oluşturmuştur.

  ♦ Bu sınıf,sadrazamdan en alt tımarlı sipahiye ve kapıkullarına kadar olan yö­neticilerden oluşmuştur.

   Divan’da Seyfiye Sınıfını; sadrazam vezirler, kaptan-ı derya ve yeniçeri ağa­sı (vezir statüsünde ise) temsil etmiştir.

  Sadrazam; Devlet işlerinde padişahın mutlak vekiliydi. Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayarak Divana başkanlık etmiştir. Sadrazamın başkan olmasıyla Divan-ı Hümayun “karar alma organı” olmak­tan çıkmış, “danışma organı” haline gelmiştir.

  Vezirler; Daha çok askeri ve siyasi işlerden sorumlu oLmuşlardır. İhtiyaç du­yulduğunda içlerinden en tecrübeli olanı sadrazam yapılmıştır.

  Kaptan-ı Derya; Donanmanın da gelişmesiyle 16. yüzyıldan itibaren Divan üyesi olmuştur. Cezayir-i Bahr-i Sefid (Adalar) Eyaleti’nin de beylerbeyi idi.

  Yeniçeri Ağası; Yeniçerilerin komutanı olup İstanbul’un güvenliğinden so­rumluydu. Vezir rütbesinde olan Yeniçeri Ağası, Divan toplantılarına katıl­mıştır.

  İsmiye (Ehli Şer)

  ilmiye Sınıfı; Devletin ideoLojisini savunan ve kuşaktan kuşağa aktaran grup­tur. Bu sınıf “eğitim, hukuk (yargı) ve din” olarak üç önemli görev üstlenmiştir.

  ♦ Divan’da İlmiye Sınıfı’nı; “Şeyhülislam” ve “Kazasker” temsil etmiştir.

  Müftü (Şeyhülislam); Kanunların dine uygunluğu konusunda karar vermiştir. Fetvaları Şer’i Hukuka dayandığı için Padişahın yetkilerini sınırlandırabilmiştir.

  Kazasker; Divan’daki davalara bakmış, ayrıca müderris, kadı ve müftülerin atamalarını yapmış ve özlük işlerini düzenlemiştir. Kadıların en kıdemLisidir.

  Kalemiye (Ehli Kalem, Küttab)

  Kalemiye Sınıfı; Osmanlı Devleti’nin mali ve idari (yazışma) bürokrasisini oluşturmuştur.

  ♦ Devletin idari ve mali yönetiminde meydana gelen yazışmalar, hazine ile il­gili kayıtların tutulması kalemiye sınıfı tarafından yapılmıştır.

  ♦ Divan’da Kalemiye Sınıfı,“Nişancı”,“Defterdar” ve “Reisülküttap” tarafından temsil edilmiştir.

  Nişancı; Emrindeki katiplerle tımar sisteminin uygulanmasını ve yazışmala­rı yürütmüştür. Tahrir defterlerini tutmuş ve gerektiğinde örfi hukuk hakkın­da Divan’a bilgi vermiştir.

  Nişancı; Divan’dan çıkan belgelerin üstüne padişahın tuğrasını (imzası) çek­tiğinden dolayı bu adla anılmıştır.Tuğralarda padişahın unvanları ve baba­sının adı geçmiştir,

  Defterdar; Osmanlı Devleti’nde Anadolu ve Rumeli defterdarları olarak ma­li işlerden sorumLu olmuşlardır.

  ♦ Devletin ekonomik gelirlerini kendilerine bağlı kalemler vasıtasıyla tutmuş­lar ve toprak gelirlerini “Tapu Tahrir Defterleri”ne kaybettirmişlerdir.

  Reisülküttap; yüzyıla kadar Nişancı’ya bağlı olarak çalışmıştır.

  Yorum Yap

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text