Birinci (I.) Mahmut Döneminde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

I. MAHMUT DÖNEMİNDE YAPILAN ISLAHATLAR

  • Patrona Halil İsyanı sonrasında tahta çıkan i. Mahmut’un ilk yılı isyancılar­la mücadeleyle geçti.
  • İran Seferi ile ilgili görüşlerini dinlemek amacıyla saraya davet edilen Pat­rona Halil ve arkadaşları yakalanarak ortadan kaldırıldılar.
  • Bundan sonra ıslahat çalışmalarına başlayan I. Mahmut’a; “Usûlü’l-hikem fi- nizâmî’l-ümem” adlı eserini takdim eden İbrahim Müteferrika bu eserinde, Avrupa devletlerinin siyasi sistemlerinden, Avrupa ordularının teknik özel­liklerinden ve onların örnek alınmasının Osmanlı Devleti’ne sağlayacağı fay­dalardan bahsetmiştir.
  • yüzyılda Avrupa’da askerlik ileri bir düzeye ulaşmış,teknik donanımı yük­sek, hareket kabiliyeti fazla olan ordular oluşturulmuştur.
  • Osmanlı ordusunun Avrupa ordularıyla aynı seviyeye ulaşması gerektiğine inanan Mahmut, Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa’yı (Kont dö Bonne- val) askeri ıslahatlar yapmakla görevlendirmiştir.

Yapılan Islahatlar

  • Humbaracı Ahmet Paşa, Osmanlı ordusundaki Humbaracı ve Topçu ocaklarını Avrupa usulüne göre yeniden düzenlemeye başlamıştır.
  • Ordunun daha iyi yönetilmesi için subay yetiştirmek amacıyla Hendese- hane açılmıştır (1734). Bu okul Avrupa tarzında açılan ilk teknik okuldur.
  • Osmanlı orduları Avrupa orduları örnek alınarak bölük, tabur ve alay sistemine göre yeniden düzenlenmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti