Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Atatürkün Bütünleyici İlkeleri ve Bu İlkelerin Amaçları ve Anlamları

/
/
/
114 Views

Atatürkün Bütünleyici İlkeleri Nelerdir?, Atatürkün Bütünleyici İlkelerinin Özellikleri, Atatürkün Bütünleyici İlkeleri Kısaca, Atatürkün Bütünleyici İlkelerinin Amaçları, Milli Bağımsızlık İlkesinin Anlamı Amaçları ve Özellikleri, Milli Egemenlik İlkesinin Anlamı Amaçları ve Özellikleri, Yurtta Barış Dünyada Barış İlkesinin Anlamı Amaçları ve Özellikleri, Akılcılık ve Bilimsellik İlkesinin Anlamı Amaçları ve Özellikleri, Çağdaşlaşma İlkesinin Anlamı Amaçları ve Özellikleri, İnsan ve İnsanlık Sevgisi İlkesinin Anlamı Amaçları ve Özellikleri

ATATÜRKÜN BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ VE BU İLKELERİN  AMAÇLARI VE ANLAMLARI

Milli Bağımsızlık

♦ Milli bağımsızlık, bir milletin bağımsız ve hür bir şekilde yaşamasını ifade eder. Başka bir devlete bağımlı olmamak demektir. Aynı zamanda, bağımsız­lığın milletçe benimsenmesi ve amaç haline getirilmesidir.

♦ Atatürk,Türk milletinin bağımsızlığını “Ya istiklal, ya ölüm” parolası ile di­le getirmiştir.

♦ Atatürk milli bağımsızlığı, “Biz milli sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız ya­şamaktan başka birşey istemiyoruz. Biz, Avrupa’nın diğer milletlerinden esir­genmeyen, hukukumuza el uzatılmamasını istiyoruz.” sözüyle ifade etmiştir.

Milli Egemenlik

♦ Milli egemenlik, milletin kendisini yönetecek kişileri belli bir süre için se­çimle belirlemesidir. Demokratik yönetimin bir sonucu olan millet egemen­liği, kayıtsız şartsız milli iradeye dayanır.

♦ 1921 Anayasası’nda egemenliğin millete ait olduğu belirtilmiş, Cumhuriyetin ilanı ile de milli egemenlik, devletin yönetim şekli olarak ilan edilmiştir.

♦Milli egemenlik, Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerini bütünler.

Milli Birlik ve Beraberlik

♦ Milli Birlik ve Beraberlik, milletçe birliği, bir arada yaşamayı ifade eder. Mil­liyetçilik ilkesinin doğal bir sonucudur. Bu durum Atatürk’ün milliyetçilik an­layışının ırk esasına dayanmadığının göstergesidir.

♦ Milli devlet; birlik ve beraberlik içinde yaşamayı amaç edinen insanların bir araya gelmesi ve devletine sahip çıkması ile mümkündür.

♦ Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında ülke bütünlüğünün korunması esastır.

♦ Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı,Türk milletinin bir arada yaşaması, milletin bireylerinin hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesi esasına dayanır.

♦ Kendi milli benliğimize sahip çıkarak çağdaşlaşmak, Türk milletinin geliş­mesini, ilerlemesini ve çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağla­yan en önemli etkendir.

Yurtta Barış, Dünyada Barış

♦ Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesi,yurt içinde huzur ve güven içinde yaşamayı amaçlarken, diğer taraftan da milletlerarası barış ve güvenliği hedeflemiştir.

♦ “Yurtta Barış” öncelikle iç huzur ve güvenin sağlanmasıyla ilgilidir.

♦ Devlet, ülke birliği ve bütünlüğü içinde, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağ­lamaya çalışır.

♦ “Dünyada Barış” milletlerarası barış ve güvenliğin sağlanması, devletlera­rası anlaşmazlıkların barış yolu ile çözümlenmesi amaçlarına yöneliktir.

♦ Dünyada barış, dış politikanın temel ilkelerindendir.

♦ Dünyada barış ilkesi doğrultusunda Türkiye, Milletler Cemiyeti gibi ulusla­rarası teşkilatlara üye olmuştur.

Akılcılık ve Bilimsellik

♦ Türk İnkılabı’nın temel özelliği akla ve bilime dayanmasıdır.

♦ “Akılcılık”, gerçeği arayıp bulmaya yarayan en önemli yoldur.

♦ “Bilimsellik” ise devlet ve toplum hayatında bilime yer vermedir.

♦ Akılcılık ve bilimsellik sürekli gelişme ve ilerlemeyi sağladığından inkılap­çılık ilkesini bütünler.

♦ Atatürk’ün faaliyetlerinde bu ilke etkili olmuştur. İnkılap hareketleri de bu ilke çerçevesinde gerçekleşmiştir.

♦ Böylece hukuk, eğitim, toplumsal ve ekonomik hayatın düzenlenmesinde akıl ve bilim rehber olarak kabul edilmiştir.

Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

♦ Çağdaşlık ve Batılılaşma, çağlar boyunca büyük uygarlıklar kurmuş ve toplumlara yön vermiş olan Türk milletini, geri bırakan siyasi ve ekonomik ne­denleri ortadan kaldırarak çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma ama­cını esas alır.

♦ Bu konuda Atatürk; “Türk milletinin yeteneği ve kesin kararı, cumhuriyet, uygarlık ve gelişme yolunda durmadan, korkusuzca ilerlemektir.” demiştir.

♦ Türk inkılabı’nın temel amacı,yeni kurulan Türk devletinin çağdaş dünya içe­risindeki yerini almasıdır.

♦ Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda en çağdaş kurumlar Batı’da vardı. Bu durum Batı’nın çağdaş kurumlarının alınmasını ve benimsenmesini zorunlu kılmıştır.

♦ Atatürk’ün amacı Batı’nın körükörüne taklit edilmesi değil, Batı’nın deneyim­lerinden ve çağdaş kurumlarından yararlanılmasıdır.

♦ Çağdaşlaşma ve Batılılaşma,yenilikleri ülkeye kazandırma amacında oldu­ğu için inkılapçılık ilkesini bütünler.

İnsan ve İnsanlık Sevgisi

♦ Türk inkılabı’nın önemli özelliklerinden biri de insanı ve insanlığa hizmeti esas almasıdır.

♦ Demokrasi, sosyal adalet, insan hakları, din ve vicdan hürriyetine saygı bu İLkenin anlaşılması ve yaşanmasıyla mümkündür.

♦ Atatürk’ün “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanın düşmanıyız.” sözü, insan sevgisine verdiği önemi göstermektedir. İnsan ve insanlık Sevgisi, halka eşit hakların verilmesiyle sağlanacağı için Halkçılık ilkesiyle de ilgilidir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text