Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Atatürk İlkeleri Nelerdir? Atatürk İlkelerinin Amaçları ve Özellikleri

/
/
/
639 Views

Atatürk İlkeleri Nelerdir?, Atatürk İlkelerinin Amacı Nedir?, Atatürk İlkelerinin Özellikleri, Atatürk İlkeleri İle İlgili Bilgi, Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri, Cumhuriyetçilik İlkesinin Amaçları Nelerdir?, Milliyetçilik İlkesinin Amaçları, Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri, Halkçılık İlkesinin Amaçları, Halkçılık İlkesinin Özellikleri, Devletçilik İlkesinin Amaçları, Devletçilik İlkesinin Özellikleri, Laiklik İlkesinin Amaçları, Laiklik İlkesinin Özellikleri, İnkılapçılık İlkesinin Amaçları, İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri, 

ATATÜRK İLKELERİ NELERDİR? ATATÜRK İLKELERİNİN AMAÇLARI VE ÖZELLİKLERİ

Atatürk İlkelerinin Amaçları

Atatürk ilkeleri; aklın ve bilimin öncülüğünde çağın gereklerine göre Türk milletinin mutluluğunu, huzurunu ve refahını sağlamak amacıyla Atatürk ta­rafından ortaya çıkarılmış ilkelerdir. Bu ilkeler, Yeni Türk Devleti’ni Atatürk­çü düşünce sistemine dayandırmak amacıyla konulmuştur.

Atatürkçü düşünce sisteminin gelişmesi ve bu ilkelerin korunması,Türkiye’de demokratik yönetim anlayışının devam ettirilmesiyle mümkündür.

Atatürk ilkelerinin amacı; insan onuruna ve özgürlüğüne saygılı, milli ege­menlik esasına dayanan uygar bir toplum oluşturmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması ve devamının sağlanması bu ilkelerin öğrenilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Milli kültür değerlerimizi geliştire­rek, güçlü bir Türkiye oluşturmak Atatürk ilkelerinin önemli hedeflerinden­dir.

Cumhuriyetçilik İlkesi

Cumhuriyetçilik, halkın seçtiği temsilciler (milletvekilleri) vasıtasıyla ege­menliği elinde tuttuğu yönetim şeklidir. Bu durum anayasada, “Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Cumhuriyet yönetiminde, halkın seçtiği kişilerin belli bir süre için devlet yö­netiminde bulunmaları, milletin devlet yönetimindeki denetiminin devamı amacına yöneliktir.

Cumhuriyetçilik ilkesinin Özellikleri

♦ Cumhuriyetçilik ilkesi, yönetim şekli (rejim) olarak halkın yönetimde egemen olmasını gerekli kılar.

♦ Yönetimde ulusal egemenliğin gerçekleştirilebilmesi için ulusal ba­ğımsızlığın olması zorunluluğu vardır.

♦ Cumhuriyet rejiminde egemenlik bir kişi veya zümrenin elinde değil, milletin elindedir.

♦ Egemenliği, milletin seçim yoluyla belirlediği kişiler, millet adına kul­lanırlar.Milletin temsilcilerinin hazırladığı kanunların üstünlüğü, cumhuriyet­çiliğin temel prensiplerindendir.

♦ Cumhuriyetçilik, ülkede özgür bir ortam oluşturduğundan diğer ilke­lerin uygulanmasını kolaylaştırır.

♦ Milliyetçilik, halkçılık ve ulusal egemenlik ilkeleri, cumhuriyetçiliği bü­tünler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri

Türkiye Cumhuriyeti gücünü milletten alır, insan haklarına saygılıdır.

TBMM, milletin seçtiği üyelerden oluşur ve egemenlik hakkını millet adına kullanır.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısı; ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin bütün vatandaşların eşit olarak yararlandıkları demokratik ve laik bir siyasi rejimi ifade eder.

Cumhuriyetçilik,Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine uygun bir yöne­tim şeklidir.

Anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden biri olan, “Türkiye Devleti, ül­kesi ve milleti ile bir bütündür.” ilkesiyle Türkiye Cumhuriyeti milli ve üni-ter bir devlettir.

Milliyetçilik (Ulusçuluk)

Kendi milletine dayanarak, milletin değerlerini esas alan, çıkarlarını koru­mayı amaçlayan düşünce sistemine “Milliyetçilik” denir.

Atatürk’e göre milletin tanımı şöyledir: “Bir insan topluluğunun millet sa­yılması için, zengin bir geçmişe, birlikte yaşama konusunda samimi olmaya, geçmişten gelen mirasın korunmasını sürdürebilmek için iradelerinin ortak olmasına, gelecekte uygulanacak programın aynı olmasına, birlikte sevin­miş, aynı ümitleri beslemiş olmalarına ihtiyaç vardır.”

Milliyetçilik ilkesinin Özellikleri

♦ Milliyetçilik, öncelikle millet gerçeğine dayanır. Millet, toplum haya­tında ulaşılan son mertebedir.

♦ Atatürk’ün millet tanımında vatan, tarih, dil, kültür ve ideal birliğinin olması savunulmuştur. Bundan dolayı Atatürk’ün milliyetçilik anlayı­şında ırk, din ve mezhep birliği yoktur. Aynı topraklar üzerinde yaşa­yan insanlar arasında vatan milliyetçiliği esası vardır.

♦ Atatürk’e göre; bir insan kökeni ne olursa olsun, kendini hangi millete ait kabul ediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu nedenden dolayı da Atatürk, Ne mutlu Türk olana değil, “Ne mutlu Türk’üm diyene!” demiştir.

♦ Atatürk milliyetçiliğinde, ülke sınırları içerisinde yaşayan herkes eşit haklara sahiptir ve Türkiye Cumhuriyeti milletini oluşturur.

♦ Milliyetçilik,Türk milletinin varlığını sürdürmesi ve yücelmesi için çalış­mayı ve kültürel değerlerini sonraki kuşaklara aktarmayı gerekli kılar.

♦ Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında, akılcı ve insancıl olma esastır.

♦ Milliyetçiliğin doğal bir sonucu olan milli birlik ve beraberlik duygu­su, aralarındaki farklılıklara rağmen millet bilinci etrafında bütün va­tandaşları aynı hedefe yönlendirir.

♦ Atatürk’ün tarih ve dil çalışmalarına verdiği önem; O’nun, millet olma­nın ancak milli kültürle mümkün olacağını bilmesinden kaynaklan­maktadır.

♦ Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareketle millet yararına fikir üretip geliş­tirmeyi ve uygulamayı esas alır.

♦ Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ırk esasına dayanmadığı için “Halkçılık” il­kesiyle doğrudan ilgilidir.

Halkçılık

♦ Halk, bir ülkede yaşayan bütün vatandaşların oluşturduğu topluluktur. Halk yararına yapılan faaliyetler Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

Halkçılık ilkesinin Dayandığı Esaslar

♦ Halkın yönetimde etkili olması yani demokrasinin bulunması,

♦ Herkesin eşit haklara sahip olması, hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmaması,

♦ Toplumun dayanışma içinde bulunmasıdır.

Atatürk“Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıflardan değil; ak­sine, varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflar­dan ibarettir.” demiştir.

Halkçılık İlkesinin Özellikleri

♦ Halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucudur.

♦ Halkçılık, devlet yönetiminde halkın egemenliğine dayanmak ve halk­tan güç almaktır.

♦ Halkçılıkta önemli olan halkın kendi kendini demokratik esaslara uy­gun olarak yönetmesidir.Halkçılıkta devletin siyasi rejimi halk tarafın­dan belirlenir ve halkın menfaatine kullanılır. Bu bakımdan Halkçılık, gerçek demokrasinin uygulanmasına ve yerleşmesine yöneliktir.

♦ Halkçılık ilkesi,toplumda hiç kimsenin diğerlerine üstün olmaması, ka­nun önünde herkesin eşit olmasının kabulü anlamına gelmektedir.

♦ Halkçılık ilkesine göre, toplumda hiçbir zümrenin veya grubun ayrıca­lığı yoktur.

♦ Halkçılık ilkesi milliyetçilik ve cumhuriyetçiliğin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Devletçilik İlkesi

♦ Devletçilik; devletin gerekli gördüğü ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlara müdahele etmesi, vatandaşların gelişmesi ve yücelmesi için gerekli çalış­maları yapmasıdır.

♦ Diğer bir ifadeyle devletçilik, devletin doğrudan doğruya ekonomiye müda­hele ederek temel hizmetleri ve ihtiyaçları karşılamasıdır.

♦ Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye birikimi ve iş tec­rübesi olmadığından, büyük yatırımların özel teşebbüs tarafından gerçek­leştirilmesi mümkün olmamış, bu durum büyük yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Devletçilik ilkesinin Özellikleri

♦ Devletin özel teşebbüsü desteklemesine rağmen, halkın temel ihtiyaçla­rının karşılanamaması sonucunda zorunluluktan dolayı ortaya çıkmıştır.

♦ Atatürk’ün devletçilik anlayışında, özel teşebbüsün de yeri vardır. Bu nedenle Türkiye’de, devletçiliğin ekonomi alanındaki görünümü, kar­ma ekonomi şeklinde olmuştur.

♦ Devlet ekonomisinin millileştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlarına yöneliktir.

♦ Toplumun temel ihtiyaçları olan fabrikaların kurulması amaçlandığı için, planlı ekonomi programları yapılarak hayata geçirilmiştir.

♦ Toplumun ve köylünün kalkındırılması temel hedeflerdendir.

♦ Milli bağımsızlığın yanı sıra ekonomik bağımsızlık da bu ilkenin uygu­lanmasıyla sağlanmaya çalışılmıştır.

♦ Yapılan faaliyetler, Türkiye’de modern sanayi ve ekonomik kuruluşla­rın kurulmasında etkili olmuştur.

Laiklik İlkesi

Laiklik; devlet ile din işlerinin ayrılması, toplumda din ve vicdan özgürlüğü­nün sağlanması bakımından devletin bütün dinlere eşit mesafede olmasını ifade eder.

Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak isteyen Atatürk,yaptığı önem­li yeniliklerle Türkiye’de laikliği hayata geçirmiştir.

Laiklik İlkesinin Özellikleri

♦ Laiklik; devlet düzeninin ve hukuk kuralLarının dine değil, akla ve bi­lime dayandırılmasıdır.

♦ Devletin egemenlik gücünün, dini esaslar yerine millet iradesine uy­gun olarak düzenlenmesidir.

♦ Türkiye’de, aşamalar halinde laiklik gerçekleştirilirken, İslamiyet’in inanç ve ibadete dayanan kurallarına müdahale edilmemiştir.

♦ Laiklikle insanların dini inançlarında, vicdan ve düşüncelerinde ser­best olmaları sağlanmıştır.

♦ Kanun önünde farklı dinlere ve mezheplere mensup insanlar arasın­da eşitlik sağlanmıştır.

♦ Laiklik ile dini kuralların yerine bilimsellik ve akılcılık ön plana çıka­rılmıştır.

İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi

♦ Yenilik anlamına gelen inkılap, eski kurumların kaldırılarak yerlerine çağın gereklerine uygun yeni ve modern kurumların açılmasıdır.

♦ Atatürk, Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için Kurtu­luş Savaşı’nın kazanılmasından sonra, toplumun her alanında ve devlet ku- rumlarında yenilik hareketlerine girişmiştir.

♦ Atatürk bu konuda; “Artık duramayız. Behemahal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gitmeyiz. Çünkü ileriye gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.” ifadelerine yer vermiştir.

İnkılapçılık ilkesinin Özellikleri

♦ İnkılap; siyasi, sosyal, ekonomik vb. alanlarda yapılan köklü ve ileriye dönük değişikliklerdir.

♦ inkılapçılık; yapılan yenilikleri özümsemek, korumak ve savunmaktır.

♦ inkılapçılık, Batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir.

♦ inkılapçılık, sadece inkılapları savunmayı değil, inkılapları geliştirme­yi ve çağdaş hayatın gereklerine uymayı da içine alır.

♦ inkılapçılık,Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında önem­li bir yere sahiptir.

♦ Çağdaşlık ve Batılılaşma ilkesi, İnkılapçılık ilkesini bütünler.

♦ İnkılapçılık ilkesi yeniliklerin takip edilerek ülkeye kazandırılmasını sağlar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text