Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Almanya’yı Kısaca Tanıyalım

/
/
/
359 Views
almanya
Almanya Bayrağı

Dünyanın En Gelişmiş Ülkelerinden Biri Olan Almanya’yı Kısaca Tanıyalım

Almanya ll.Dünya Savaşı’nda çok büyük kayıplar vermesine rağmen savaştan kısa bir süre sonra ekonomik bakımdan büyük bir gelişme göstermiştir. 

Biliyor musunuz?

Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan Almanya, bugün ABD ve Japonya’dan sonra dünyanın en büyük ekonomik gücünü oluşturmaktadır. 82,5 milyon nüfusuyla Avrupa Birliği (AB)’nin en büyük ve en önemli pazarı konumundadır. 2004 yılında Almanya 2 trilyon 216 milyar avroya ulaşarak kişi başına düşen millî gelir 26.856 avro olmuştur. Ekonomideki kalkınma hızı özellikle dış ticaret sayesinde elde edilmiş 734 milyar avroluk ihracat hacmiyle Almanya 2004 yılında dünya ihra­cat şampiyonu olmuştur.

ALMANYA

Ülke kimlik Kartı

Resmî Adı Başkenti:Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin

Toplam Yüz Ölçümü Toplam Nüfusu Resmî Dili Yönetim Biçimi Para Birimi İdari Yapı:357 046 km2 82,4 milyon (2007) Almanca Federal Cumhuriyet Avro Federal Eyalet Sistemi

Almanya’nın Genel Özellikleri

Doğal Konumu

Baltık ve Kuzey Denizi’ne kıyısı olan Almanya bir Orta Avrupa ülkesidir. Geçmişte Federal Almanya ve Doğu Almanya olmak üzere ikiye ayrılmış olan bu ülke, 3 Ekim 1990 tarihinde birleşerek bugünkü sınırlarına sahip olmuştur.

Ülke coğrafi yönden üç büyük bölgeye ayrılır:

Kuzey Almanya Ovaları

Merkezî Almanya

Güney Almanya

Kuzey Almanya Ovaları:Kuzey Almanya Ovaları, yüksekliği 50 m’yi aşmayan, yer yer buzulların taşıdığı morenlerle örtülü ve birçok buzul gölününün yer aldığı kesimdir. Baltık ve Kuzey Denizi kıyılarındaki adaları da içine alır. Bölgenin kuzey kesimlerinde Börde adı ile bilinen löslerle kaplı çok verimli bir kuşak uzanır.

Merkezî Almanya:Almanya’nın orta kesimlerini oluşturan Orta Plato Bölgesi Kuzey ve Güney Almanya arasında yer alır. Yüksekliği pek fazla olmayan bir plato görünümündedir. Yükseltisi genelde 1000 m’yi aşmayan bu dağlık-tepelik alan Ren, Weser ve Elbe nehirleri tarafından derin vadilerle parçalanmıştır. Bu plato sahasında lös toprakları, vadi ve ovalarda ise verimli alüvyal topraklar yaygındır.

Güney Almanya:Güney Almanya, Avusturya sınırındaki Bavyera Alplerini, onun kuzeyinde bulunan Bavyera plato­sunu, Tuna vadisini ve ülkenin güneybatısındaki Karaorman Dağlarını kapsar. Almanya’nın en yüksek noktası olan Zugspitze (2963 m) Avusturya sınırına yakın bir konumdadır.

Baltık kıyıları ile Alp sıradağlarının kuzeye bakan dış yayı arasında uzanan Almanya’yı, Avrupa’nın batı kıyılarında görülen yağışlı ve denizel karakterli okyanus iklimi ile Orta Avrupa’da hâkim olan karasal iklim arasında bir geçiş iklimi etkiler. Buna göre Almanya’nın kuzey kıyılarında ılık ve yağışlı, iç bölgeler ile güneyde soğuk ve az yağışlı bir iklim görülür.

Konstanz Gölü
Konstanz Gölü’nden Bir Görünüm

Almanya’nın önemli akarsularının çoğu Kuzey Denizi’ne dökülür. Bunlardan Elbe eski Doğu Almanya topraklarının sularını toplar ve Hamburg Limanı’ndan Kuzey Denizi’ne karışır. Kuzey Denizi’ne Bremen limanı üzerinden dökülen Weser Irmağı’nın su toplama havzası Orta Almanya’dır. Almanya’nın batı ke­siminin sularını toplayan Ren Irmağı Avrupa’nın en büyük sanayi merkezlerinden biri olan Ruhr Havzası’ndan geçerek Hollanda’ya girer ve bu ülkeden Kuzey Denizi’ne dökülür. Aslında Ren, Avrupa kıtasının en önemli su yoludur ve büyük tonajlı teknelerin, üzerinde seyretmesi mümkündür.

Karaorman Dağları‘ndan doğup Güney Almanya’yı kat ederek Avusturya sınırları içine giren ve daha sonra pek çok Orta Avrupa ülkesini geçtikten sonra Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri özellikle ülkenin güneyi için büyük önem taşımaktadır.

Göller bakımından ise Almanya toprakları zengin sayılmaz. En büyük gölü, güneyde İsviçre ve Avusturya sınırında bulunan Konstanz Gölü’dür.

berlin parlamento binası
Berlin Parlamento Binasından Bir Görünüm

Almanya’nın Beşerî ve Ekonomik Özellikleri

Nüfusu 82 milyonu aşan Almanya’da km2 ye 231 kişi düşer. Ancak ülkede nüfus yoğunluğu­nun yüksek olduğu üç ana kuşak vardır. Birincisi Ren vadisi boyunca Hollanda sınırından başlayıp Karlsruhe şehrine kadar uzanır. İkincisi Ruhr Havzası’ndan başlayan ve kuzeydoğu yönünde Hannover’e doğru olan kuşaktır. Üçüncüsü ise Elzebirgeler’in kuzey eteklerinde uzanan Saksonya kesimidir. Bu sahalarda nüfus yoğun­luğu 450 kişiyi geçer. Ülkenin doğu ve güney­doğusunda ise nüfus yoğunluğu 85 kişiye kadar düşer. Almanya nüfusunun % 86’sı 2000‘den fazla nüfus barındıran yerleşim birimlerinde yaşar. Ülke nüfusunun % 9’unu yabancı işçiler ve onların aileleri oluşturur. Aileleri ile birlikte 3 milyonu aşan Türk işçilerini İspanyol, Portekiz,Yugoslav ve Yunan işçiler takip eder. Türkler‘in yoğun olarak yaşadığı şehirler Dortmund, Stuttgart, Essen ve Berlin’dir  Sanayi ürünleri üretimi ülke ekonomisinin temelini teşkil eder. Ulusal gelirin yarıdan fazlası sanayi sektöründen elde edilir. Ruhr sanayi havzası, sadece Almanya’nın değil, bütün Avrupa’nın başta gelen sanayi merkezidir. Sanayinin gelişmesinde Ruhr, Saar ve Aachen (Ahın)’daki nitelikli kömür yataklarının önemli etkisi olmuştur.

Almanya Demirçelik Fabrikaları
Almanya Demir-Çelik Fabrikalarından Bir Görünüm

Kömür dışında demir cevheri, kurşun, çinko, bakır, pirit, tuz ve potas yatakları ülke sanayisi için önemli ham maddelerdir. Ayrıca kendi ihtiyacını karşılamak­tan uzak olmakla birlikte, kuzeybatıda petrol ve doğal gaz da çıkarılır. Enerji gereksinimi ise nükleer santrallerle giderilmeye çalışılır. Almanya’da hemen hemen bütün sanayi kolları faaliyet gösterir. Demir- çelik üretimi artık eski önemini kaybetmiştir. Buna rağmen Almanya dünyanın en büyük demir-çelik üreticilerindendir (Fotoğraf 3). Yılda 5 milyon motorlu taşıtın üretildiği otomotiv sanayi çok gelişmiştir. Dünyanın ikinci büyük kimya sanayisi Almanya’dadır. Ayrıca tekstil, elektronik ve gemi inşa dalları da dünya ölçeğinde önemlidir.

Sanayi alanındaki büyük gelişmeye karşın, ülkede tarımsal faaliyetler ikinci planda kalmıştır. Almanyada Kereste ÜretimiKullanılabilir toprakların 2/3’ü tarımsal faaliyetlere ayrılmasına, mo­dern metotlarla yüksek verim alınmasına rağmen, Fotoğraf 3: Demirelik fabrikası yetiştirilen tarımsal ürünler ülke ihtiyacını karşılayamamaktadır. Başlıca tarım sahaları iç havzalar ile eski Doğu Almanya topraklarıdır. Çavdar ve patates daha ziyade Kuzey Almanya’da yetiştirilir. Buğday ve şeker pancarı ise iç havzalar ile lös toprakların bulunduğu yerlerde üretilir. Ayrıca kentlerin ihtiyacına yönelik olarak hemen her şehrin yakın çevresinde sebze meyve üretimine yönelik bahçe ziraatı ve mandıracılık gelişmiştir. Sıcaklık değerleri daha yüksek olan Güney Almanya’da bağcılık ve tütün üretimi de yapılmaktadır. Kuzey Almanya Ovaları ve güneyde Alpin otlakları hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kesimlerdir. Hayvancılık daha çok büyükbaş hayvan yetiştirici­liğine dayanır ve mandıracılık şeklinde yürütülür. Yıllık 42 milyon m3‘lük üretimi ile Almanya, Avrupa’nın önemli kereste üreticilerindendir .

almanyada kanaldan ulaşımAlmanya, Avrupa’daki merkezi konumuyla yük ve yolcu trafiğinde uluslararası bir kavşak duru­mundadır. Ülke içi yollar genel olarak doğu-batı yönünden ziyade, kuzey-güney güzergâhındaki hatlar biçimindedir. Bunda ülkenin coğrafi konumunun da rolü büyüktür.

Almanya, su yollarından en fazla yararlanan ülkelerin başında gelir. Ana arterler, batı-doğu doğrul­tusunda akan Tuna nehri dışında yine kuzey-güney doğrultuludur. Su yolu ulaşımının temelini Ren ve Elbe akarsuları oluşturur. Weser, Ems ve Tuna ırmakları da ulaşıma elverişlidir. Ayrıca bu ırmaklar, karmaşık kanal sistemleri ile birbirlerine bağlanmıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text