Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Taşra Teşkilatındaki Gelişmeler

/
/
/
155 Views

19. Yüzyılda Osmanlıda taşra teşkilatındaki değişiklikler, Osmanlı Devletinde 19. yüzyılda Meydana Gelen Değişiklikler Nelerdir?

19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE TAŞRA TEŞKİLATINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

♦ Mahmut döneminde ayanlarla Sened-i ittifak imzalanmış ve anlaşma yo­luna gidilmiştir.

♦ Mahmut otoritesini artırdıkça ayanların etkisini kırmıştır.

♦ Valilerin yerine atanan mütesellimler, merkezden atanmaya başlanmış,ayan­ların bu göreve atanması önlenmeye çalışılmıştır.

Valilere maaş bağlanmak suretiyle memur statüsüne getirilmişlerdir.

Tımar sisteminin kaldırılmasıyla eyaletlerde ortaya çıkan boşluğu doldur­mak için 1834’te Redif Birlikleri kurulmuş, 1836’da Anadolu ve Rumeli’de Müşirlikler oluşturulmuştur.

♦ Redif birlikleri eyalet valileri olan müşirlere bağlanmıştır.

♦ Mahmut döneminde mahalle ve köylerde muhtarlık teşkilatı (köy kethü- dalığı) kurulmuş, böylece ayanların görevini muhtarlar almıştır. Bu durum ayanlığın kaldırılması için önemli bir adım olmuştur.

Tanzimat Fermanı‘nın herkesten eşit miktarda vergi alınması kararı uyarın­ca iltizam usulü kaldırılmıştır.

♦ Merkezden gönderilen memurlarla vergilerin toplanması (muhassıllıklar) kararlaştırılmıştır. Ancak usulsüzlüklerin yaşanması üzerine iltizam usuLüne geri dönülmüş ve taşra yönetimini yeniden şekillendirecek bir dizi mali ve idari düzenlemeler yapılmıştır.

♦ Taşra teşkilatını düzenlemek amacıyla 1840’ta çıkarılan nizamnameye göre en büyük birim eyalet olmuştur.

♦ EyaletLer sancaklara, sancaklar da (sancağın bir birimi olarak ilk kez kuru­lan) kazalara, kazalar da köylere ayrılmıştır.

♦ Eyalet yönetiminde eskiden oLduğu gibi merkezden gönderilen vali (müşir) etkili olmuştur.

♦ Sancaklara kaymakam atanırken kazalarda halkın tercihine göre seçilen ka­za müdürü, köylerde ise muhtar idareci olmuştur.

♦ 1842’de devlet görevlilerinin yanında Müslüman ve gayrimüslim tebaayı temsilen halkın seçtiği üyelerin yer aldığı eyaletlerde “büyük meclis”ler (1849’dan sonra adı eyalet meclisi), sancaklarda ise “küçük meclis”ler (1849’dan sonra adı sancak meclisi) kurulmuştur.

♦ Bu meclisler, mülki yöneticiye bölge sorunlarının çözümlenmesinde yardım­cı olmak, merkezden gönderilen emirleri uygulamak ve bölge yönetimiyle ilgili her türlü icraatı yerine getirmek gibi görevleri üstlenmiştir.

♦ Taşradaki meclislere gayrimüslimler de dâhil olmak üzere halktan belirli bir kontenjan ayrılarak halkın yönetime katılması sağlanmaya çalışılmıştır.

Islahat Fermanı’ndan sonra hazırlanan “Vilayet Nizamnamesi” 1864’te ön­ce Tuna vilayetinde, 1867’de ise bütün ülkede uygulanmıştır.

♦ Eyaletler “vilayet” adını almıştır. Her vilayet sancak (liva), kaza ve köylere ayrılmıştır.

♦ Vilayetin başında vali, livada liva kaymakamı, kazada müdür, köylerde ise se­çimle gelen muhtarlar görevlendirilmiştir.

♦ Bunlara yardımcı olmak üzere halktan temsilcilerin de yer aldığı “vilayet ida­re meclisi” ve köylerde “ihtiyar heyeti” oluşturulmuştur. Ayrıca vilayetLerde her yıl belirli zamanlarda toplanmak üzere “vilayet umum meclisleri” kurul­muştur.

♦ Bu şekilde Osmanlı Devleti’nde halkın da yönetime katılımıyla oluşturulan bir dizi danışma meclisi ile merkezden taşraya uzanan merkezi bir idari ya­pı tesis edilmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text