Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

1. ve 2. Meşrutiyet Arasındaki Farklar Kısaca Nelerdir

/
/
/
357 Views

Birinci ve İkinci Meşrutiyet Arasındaki Farklar Nelerdir?, Birinci Meşrutiyet İle İkinci Meşrutiyet Arasındaki Farklar, Birinci ve İkinci Meşrutiyet Döneminin Karşılaştırılması

1. ve 2. MEŞRUTİYET ARASINDAKİ FARKLAR

1. Meşrutiyet Organlar II. Meşrutiyet(1909 düzenlemelerine göre)
Yasama ve yürütme yetk:sine sahiptir. Meclisi kapatma yetkisine sahiptir. Yaptıklarından sorumlu değildir. Padişah Padişahın mecliste “anayasaya uyacağına dar” ye­min etmesi kuralı getirilerek padişah n anayasaya bağlılığı sağlanmıştır.Meclisi kapatma yetkisi zorlaştınImıştır (ittihat ve Terakkinin önerisiyle 1915 anayasa ceğiş:kıiğınce bu yetki iade edilmiştir).

Padişahın mutlak veto yetkisırde değişikli* yapıl- m ıştır.

Yetkiler padişanta toplanmıştır.Mebuslar Meclisini ilgilendiren konular ancak pa­dişahın izniyle bu mecliste görüşülmektedir. Mebuslar Meclisi üyeleri kanun teklifinde buluna­maz,kanunları oylayamazve kanun tasarılarında de­ğişiklik yapamaz. Yasama Yasaların yapılması ve antlaşmaların onay.anması yetkisi Mebuslar Meclisi, Aya- Meclis ve padişah arasında paylaştırılmıştın
Hükümet üyelerini padişah belirler.Hükümet üyeleri padişaha karşı sorumludur. Yürütme Yürütme yetkisi hükümete aittir.Hükümet sadece parlamentoya karş sorumludur. Bakanların tespiti sadrazama ve’ Imiştir. Şeyhülislam ve sadrazamın belirlenmesi padişaha aittir.
Maliye ile anayasa değişiklik­lerini tartışma ve kabul etmeMebuslar ‘^e büt<*eyonay|ama hakları­na sahiptir. Danışma meclisi

Meclisi durumundadır.

Meclis başkanını padişah be­lirler.

MeclisAçısından Meclisin feshedilebilmesi şart­… ı ları zorlaştırılarak, konumuMebuslar , . .

güçlendirilmiştir.

Meclisi Meclis başkanı üyeler tarafın­dan seçilmiştir.

Mebuslar Meclisinden çıkan yasaları reddetme hakkına Ayan Meclisi sahip olan organdır.Üyelerini padişah seçer.   Ayan Meclisi üyelerinin padi- . . şah tarafından seçilmesi ve Ayan Meclisi ömür boyu görevde kalması kuralı devam ettirilmiştir.
Sansür getirilmiştir.Sürgün cezası uygulanmıştır. Kişi Hak ve Özgürlükleri Haberleşme belgelerinin gizliliği benimsenmiştir. Sansür ve sürgün kaldırılmıştır.Kişi hak ve özgürlükleri alanında demokratik geliş­meler yapılmıştır.

Kanunun belirlediği nedenler dışında bir sebep ile cezalandırma usulleri kaldırılmıştır.

İlk kez seçim kuralı getirilmiştir. Ancak taşrada mec­lis üyeleri vilayet meclisindeki temsilciler tarafın­dan belirlenmiştir.Halk doğrudan seçime katılmamıştır. Diğer Osmanlı halkı (erkekler) oy kullanarak seçime katıl­mıştır.Seçimler iki aşamalı ve birçok partinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text